środa, 25 stycznia 2012

Poznańska Masa Krytyczna, 27 stycznia 2012, godz.18.00,Stary Rynek

Prace na Bukowskiej wrą, a ZDM milczy w sprawie konsultacji projektu, który już jest w zaawansowanej realizacji. I tej sprawie właśnie poświęcona jest kolejna Poznańska Masa Krytyczna: fasadowości konsultacji społecznych.

Trasa:
Stary Rynek – Szkolna - Podgórna - Al. Marcinkowskiego – Pl. Wolności – Ratajczaka – Św. Marcin – Rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Zeylanda – Grunwaldzka - Bukowska – Roosevelta – Rondo Kaponiera - Zwierzyniecka – Zeylanda – Bukowska – Grochowska – Marcelińska – Bułgarska – Bukowska – skwer Bukowska/Grunwaldzka


Pokaż PMK 01.2012 na większej mapie

czwartek, 12 stycznia 2012

Nasze uwagi do projektu przebudowy ul. Bukowskiej

Prace budowlane wrą w najlepsze od początku grudnia, większość odcinków dróg rowerowych już położona. Konsultacje skończyły się wczoraj. Pojawia się pytanie, czemu te konsultacje mają służyć? Wypełnieniu obowiązku nałożonego na Urząd Miasta I ZDM czy rzeczywistemu poznaniu opinii mieszkańców? Czy jest sens brać udział w fasadowych konsultacjach i legitymizować wadliwy proces partycypacji społecznej, który posłuży prezydentowi Grobelnemu do chwalenia się (?!) ilościowym sukcesem?

My zaryzykowaliśmy stwierdzając, że jeśli nasze uwagi nie zostaną uwzględnione przy obecnej przebudowie (z czym poważnie należy się liczyć), część z nich może zostać wprowadzona po zakończeniu prac, a część może posłużyć jako rozwiązania przy kolejnych inwestycjach.

Uwagi ogólne do projektu:
– w projekcie brak jest planowanego oznakowania pionowego i poziomego, co nie pozwala ocenić właściwie intencje projektantów oraz inwestora. W naszych uwagach opieraliśmy się na przewidywanym przebiegu przejazdów czy przejść dla pieszych na podstawie prowadzonych chodników i dróg rowerowych. Brak jest wyraźnego oznakowania kierunków jazdy czy też wskazania odcinków wspólnego ruchu pieszego i rowerowego. Zmienna na niektórych odcinkach szerokość projektowanej drogi rowerowej przy braku
oznakowania nie pozwalała na jednoznaczne określenie, czy droga ma prowadzić w dwóch czy tylko w jednym kierunku. Jeśli dobrze odbieramy zamysł ZDM, drogi rowerowe wzdłuż Bukowskiej stanowić mają dwie niezależne jednokierunkowe drogi prowadzące ruch zgodnie w kierunkiem jazdy jezdni samochodowej. W naszej ocenie jest to zamysł słuszny; pozwoli bowiem na bezkolizyjne poruszanie się nie tylko standardowych rowerów (jako pojazdów - w myśl ustawodawcy - o szerokości do 90 cm), ale i
zespołów pojazdów tj. rowerów z przyczepką, rowerów towarowych czy riksz wieloosobowych o szerokości przekraczających wspomniane 90 cm. Na drodze dwukierunkowej przy proponowanych szerokościach nie byłoby możliwe skorzystanie z infrastruktury rowerowej przez wspomniane pojazdy o większych gabarytach, co z kolei prowadziło by do dyskryminacji części użytkowników dróg publicznych. Konieczne jest złagodzenie części zaprojektowanych łuków drogi rowerowej, tak aby osoby prowadzące zespół pojazdów mogły wykonać manewr skrętu w granicach projektowanej drogi bez zajeżdżania drogi innym rowerzystom czy pieszym;

– konieczne jest wprowadzenie dodatkowych przejazdów rowerowych/przejść dla pieszych, tak aby uzyskać dogodny dostęp do obiektów położonych po obu stronach ulicy;

– drogi rowerowe na całym przebudowywanym odcinku powinny zostać wykonane z asfaltu o kolorze czerwonym. Dodatkowo w sytuacji równoległego prowadzenia obok siebie ciągów pieszego i rowerowego bez separacji należy zastosować obniżenie nawierzchni drogi rowerowej biegnącej obok chodnika, co prowadzić będzie do wydzielenia strumienia rowerowego;

– w miejscach zaplanowanej zieleni oddzielającej drogę rowerową od jezdni proponujemy wprowadzić nie tylko trawnik, ale rośliny niskie w postaci krzaków o wysokości do 50 cm. Będą one stanowić element segregujący ruch rowerowy od samochodowego, a także zapewnią ochronę dla rowerzystów przez przedmiotami czy wodą wyrzucanymi z jezdni przez koła samochodów. Wzrośnie także udział zieleni w mieście.


Odcinek Bułgarska – Grochowska:
– przejazd rowerowy oraz przejście dla pieszych przez Bułgarską (strona południowa skrzyżowania z Bukowską) - zamiana oznakowania poziomego miejscami tj. posadowienia przejazdu rowerowego bliżej tarczy skrzyżowania oraz dostosowanie posadowienia sygnalizacji drogowej dla rowerzystów oraz pieszych. Zlikwidowana zostanie kolizja strumieni ruchu pieszych i rowerzystów na i tak niewielkiej wyspie pomiędzy pasami Bułgarskiej. Ruch rowerowy odbywać będzie się od wewnętrznej tarczy skrzyżowania.
Zmiana wykracza poza zakres przewidziany projektem, jednak niewielkim kosztem można w ten sposób uzyskać poprawę bezpieczeństwa na niedużej wyspie prowadzącej i ruch rowerowy i pieszy przy ruchliwej ulicy;

– przejście przez Bukowską – strona wschodnia – właściwe oznakowanie poziome przejazdu rowerowego; w chwili obecnej ZDM wprowadził tam oznakowanie poziome nie mające podstawy w prawie polskim, co czyni przejazd nielegalnym. Wprowadzenie właściwie oznakowanego przejazdu rowerowego uzupełni możliwość przejazdu przez ul. Bukowską rowerem (np. w celu zmiany kierunku jazdy w ul. Polską po stronie wschodniej). Zmiana wykracza poza zakres przewidziany projektem, jednak niewielkim kosztem można w ten sposób poprawić dostęp do infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Polskiej (droga rowerowa wzdłuż Polskiej stanowi ważny odcinek dla dojeżdżających do uniwersytetu na Ogrodach czy szkoły przy Szamotulskiej);

– przeprowadzenie drogi rowerowej na odcinku od Bułgarskiej do Swobody kosztem części obecnej zatoki, a dalej w miejscu planowanego chodnika biegnącego najbliżej południowej krawędzi jezdni Bukowskiej (za pierwszym ciągiem drzew). W połączeniu z zamienionym układem przejazdu na skrzyżowaniu Bukowskiej z Bułgarską zlikwiduje to kolizje wynikające z krzyżowania strumieni pieszych i rowerzystów przy ruchliwym
przejściu na ul. Bułgarskiej. W miejscu proponowanego przebiegu drogi rowerowej proponujemy przeprowadzić wyłącznie chodnik. Dzięki temu ruch pieszy odsunięty zostanie od głośnej jezdni samochodowej Bukowskiej, jednocześnie odseparowany zostanie ruch rowerowy i pieszy na tym odcinku;

– w związku z realizacją wariantu koncepcji organizacji ruchu na Bukowskiej, zakładającej wprowadzenie buspasu od Bułgarskiej do Przybyszewskiego, w sąsiedztwie przystanku Swoboda proponujemy likwidację zatoki autobusowej i przesunięcie przystanku w stronę jezdni. Droga rowerowa będzie mogła biec za przystankiem autobusowym, a autobus w granicach przystanku będzie zatrzymywać się na jezdni.
Konieczne dla bezpieczeństwa widzimy postawienie siedzisk analogicznie do funkcjonujących już z powodzeniem separatorów pieszych od rowerzystów na wysokości przystanku Grodziska obok konsulatu rosyjskiego;

– za dość karkołomne i kolizyjne z pieszymi uważamy wprowadzenie wlotu na drogę rowerową z drogi osiedlowej przy blokach. Swobodny wjazd w tę uliczkę możliwy jest z ulicy Swoboda, co zaspokaja potrzeby dojazdu do osiedla. Jako ułatwienie dojazdu rowerem do osiedla korzystniejsze byłoby przeprowadzenie łącznika z drogi rowerowej przy Bukowskiej przez istniejący trawnik do drogi osiedlowej (przesunięcie pokazanego w projekcie łącznika dla pieszych w miejsce już na węższym odcinku drogi, za parkingiem kończącym drogę) i dopuszczenie ruchu rowerowego poprzez oznakowanie pionowe na chodnikach prowadzących pomiędzy bloki osiedla (chodniki poprzeczne do Bukowskiej);

– przeprowadzenie przejazdu rowerowego przez ul. Bukowską przed skrzyżowaniem z Swobodą po stronie zachodniej skrzyżowania (przejazd rowerowy oddzielny od przejścia dla pieszych, które pozostanie za skrzyżowaniem); pozwoli to uniknąć nadmiernej kolizyjności strumieni pieszych i rowerzystów na niewielkiej płaszczyźnie chodnika na wschodnim rogu Bukowska/Swoboda, przyczyni się do spowolnienia ruchu samochodowego przed skrzyżowaniem, szczególnie przed skrętem z Bukowskiej w Swobodę,
tworząc ochronę dla pieszych i rowerzystów przekraczających Swobodę;

– konsekwencją proponowanych powyżej zmian przebiegu drogi rowerowej jest możliwość przesunięcia przejazdu rowerowego przez Swobodę w stronę jezdni, co pozwoli odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na przejście dla pieszych. Jednocześnie złagodzić będzie można łuk drogi rowerowej przechodzący w prostą po wschodniej stronie skrzyżowania;

– proponujemy przeprowadzenie chodnika po przekątnej od przystanku autobusowego do przejścia na Swobodzie wraz ze skośnym przecięciem z drogą rowerową;


Odcinek Grochowska/Szamotulska:
– przesunięcie przystanku „Szpitalna” do linii jezdni analogicznie do propozycji powyższej. Powoli to na poprowadzenie drogi rowerowej w sąsiedztwie chodnika po jego lewej stronie już od skrzyżowania, unikając wyprowadzania drogi rowerowej w głąb zieleni;


Odcinek Szamotulska/Przybyszewskiego:
– podział odcinka drogi pieszo-rowerowej na chodnik i jednokierunkową drogę rowerową o szerokości 1,5 m z szerokimi zjazdami w ulice Grodziską i Wolsztyńską (obecnie są to ulice ślepe, bez możliwości wjazdu rowerem) przy analogicznym do poprzednio proponowanych przesunięciu przystanku autobusowego „Grodziska” do linii jezdni ;

– wprowadzenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na odcinku środkowym (w sąsiedztwie przystanku);


Odcinek Przybyszewskiego/Polna:
– zmiana przebiegu drogi rowerowej biegnącej przez teren Uniwersytetu Medycznego tzn. poprowadzenie jej równolegle do chodnika wzdłuż Bukowskiej ze względu na dużą kolizyjność z pieszymi, w tym z osobami niepełnosprawnymi, udającymi się do Coll. Stomatologicum (od strony skrzyżowania Przybyszewskiego/Bukowska do budynku prowadzi wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami). Intensywny ruch pieszy wynika z prowadzonych w budynku zajęć dydaktycznych oraz usług stomatologicznych;

– przesunięcie przystanku „Polna/Szpital” po północnej stronie Bukowskiej do linii jezdni i likwidacja zatoki autobusowej. Pozwoli to na poprowadzenie drogi rowerowej bliżej jezdni samochodowej na całości odcinka, przesunięcie przejazdu przez ul. Polną bliżej skrzyżowania i bardziej korzystne przeprowadzenie łuków drogi rowerowej na półn.-wsch. rogu skrzyżowania Polna/Bukowska. Uniknąć będzie można także
kolizji z pieszymi korzystającymi z obiektów handlowych i usługowych mieszczących się w budynkach za przystankiem czy mieszkańcami tychże. Zachowana zostanie także dotychczasowa powierzchnia zieleni;

– zamiana miejscami przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez Bukowską po zachodniej stronie skrzyżowania (przejazd od zewnętrznej strony tarczy skrzyżowania);


Odcinek Polna/Szylinga-Kraszewskiego:
– zamiana miejscami przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez Bukowską po wschodniej stronie skrzyżowania (przejazd od zewnętrznej strony tarczy skrzyżowania) i powiększenie powierzchni skrętu drogi rowerowej;

– wydzielenie i oznakowanie odcinka pomiędzy przejazdami rowerowymi na półn.-wsch. rogu skrzyżowania Bukowska/Polna jako drogi rowerowej;

– przesunięcie przystanku „Szylinga” po północnej stronie Bukowskiej do linii jezdni i likwidacja zatoki autobusowej. Pozwoli to na poprowadzenie drogi rowerowej bliżej jezdni samochodowej na całości odcinka, zmniejszenie kolizyjności z intensywnym ruchem pieszych na chodniku;

– poprowadzenie drogi rowerowej po południowej stronie Bukowskiej na wysokości przystanku „Szylinga” analogicznie do reszty odcinka, tj. po lewej stronie chodnika, bez przeplatania z ruchem pieszych;

– zamiana miejscami przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez Bukowską po zachodniej stronie skrzyżowania z Kraszewskiego/Szylinga (przejazd od zewnętrznej strony tarczy skrzyżowania) i powiększenie powierzchni skrętu drogi rowerowej po obu stronach skrzyżowania;

– na skrzyżowaniu Bukowskiej z Szylinga/Kraszewskiego wprowadzenie obok pozostałych przejść dla pieszych przejazdów rowerowych, umożliwiających m.in. skręt w Kraszewskiego z Bukowskiej i kontynuowanie jazdy w kierunku Jeżyc, oraz wprowadzenie dróg rowerowych na rogach skrzyżowania (wzorem chociażby skrzyżowania z Grochowską);


Odcinek Szylinga-Kraszewskiego/Zeylanda:
– wydzielenie po północnej stronie ul. Bukowskiej przy jezdni samochodowej drogi rowerowej jednokierunkowej o szer. 1,5m;

– wydzielenie po południowej stronie ul. Bukowskiej przy jezdni samochodowej drogi rowerowej jednokierunkowej o szer. 1,5m, a na odcinku, w którym szerokość obecnie istniejącego chodnika nie pozwala na przeprowadzenie drogi rowerowej w jego granicach - przeprowadzenie drogi rowerowej kosztem zwężenia jezdni samochodowej. Możliwe jest także w tym miejscu zwężenie chodnika i wprowadzenie w jezdni pasa rowerowego jednokierunkowego. Jako ostateczność dopuszczamy przerwanie ciągłości drogi rowerowej i dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku w najwęższym
miejscu odcinka. Droga rowerowa na tym odcinku ułatwi dojazd rowerem do szkół im. Marcinkowskiego;

– dodanie przejazdu rowerowego obok przejścia dla pieszych przez Bukowską przy ul. Gajowej oraz przez ul. Gajową dla rowerzystów chcących kontynuować jazdę tą ulicą (dopuszczony jest tam ruch rowerzystów „pod prąd”);

– przeprowadzenie drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. Zeylanda oraz wprowadzenie dróg rowerowych lub pasów rowerowych jednokierunkowych wraz z przejazdami przez Zeylanda po przywróceniu ruchu dwukierunkowego na tej ulicy.