piątek, 30 października 2009

Bądźcie z nami!

Wczoraj o godz. 16.35 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania odebrałam decyzję Prezydenta Miasta Poznania zakazującą przeprowadzenia zgłoszonego przeze mnie w imieniu stowarzyszenia "Poznańska Masa Krytyczna" zgromadzenia publicznego. W uzasadnieniu swojej decyzji Prezydent powołał się na znane nam już argumenty o rzekomej sprzeczności uczestnictwa w zgromadzeniach publicznych obywateli i obywatelek jadących na rowerach z zapisami ustawy Prawo o zgromadzeniach, która mówi o trasie przejścia, a nie przejazdu. Pomimo przedstawianych przez nas opinii prawnych, w tym opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Prezydent od prawie pół roku dyskryminuje rowerzystów i rowerzystki w zakresie mozliwości korzystania z gwarantowanych Konstytucją RP wolności do zgromadzania się i wspólnego wyrażania stanowiska.
Dzis w WSO UMP złożyłam skierowane do Wojewody Wielkopolskiego odwołanie od powyższej decyzji. Na wynik odwołania będziemy prawdopodobnie musieli poczekać do przyszłego tygodnia.
Dlatego zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zaprotestować przeciw nasilającej się polityce wykluczania ze sfery publicznej osób, ktorych poglądy są niewygodne dla władz miasta Poznania. Niech nasz głos będzie słyszalny!

Stary Rynek, godz. 18.00.

BĄDŹCIE TAM Z NAMI!!!

czwartek, 29 października 2009

Poznańska Masa Krytyczna pod flagą tęczową - Stary Rynek, 30.10.2009

Zapraszamy na kolejną Poznańską Masę Krytyczną!

Jesienna aura - mam nadzieję - nie odstraszy Was,
a wszystkich zmarźlaków zapraszamy po Masie
na rozgrzewającą imprezę benefitową w Hallo Cafe!


W programie:
- Kura, znany poznański kurier, nie lada zawodnik opowie
o swoim starcie w Tour de France szosowych amatorów, czyli o wyścigu La Marmotte. Zachęcamy wszystkich,
aby wykorzystali czas jesienno-zimowy do przygotowań
do kolejnego sezonu startowego!
- Drag Queen Camilla i Drag Queen Celina
dadzą show na wysokim "c",
- poza tym zapraszamy do naszego stolika,
gdzie dla wszystkich spragnionych strawy, również duchowej,
przygotowaliśmy książki, badziki i smakowite dynie... :D

Dochód z imprezy przeznaczony jest na
Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu.


Serdecznie dziękujemy za wsparcie:
Hallo Cafe, Klubowi Poznańskiemu Krytyki Politycznej, Stowarzyszeniu Kobiet KONSOLA.

i konkurs, co autorzy trasy mieli na myśli... ;)


Pokaż Masa Krytyczna październik 2009 na większej mapie

sobota, 17 października 2009

ciag dalszy naszej interwencji - pismo od RPO

W wyniku przekazania do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich naszego pisma skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego, otrzymaliśmy odpowiedź od Zespołu Prawa Konstytucyjnegi i Międzynarodowego. Efektem jest prośba RPO do MSWiA o przedstawienie stanowiska w naszej sprawie.

"W odpowiedzi na Pani pismo w przedmiocie odmowy władz miejskich Poznania na odbycie zgromadzenia połączonego z przejazdem rowerzystów i rowerzystek ulicami miast, działając z upoważnienia RPO uprzejmie informuję, iż jest to problem znany Rzecznikowi.
Ponieważ Pani pismo nie jest jedynym sygnałem odnośnie przypadków odmowy władz lokalnych na tego typu zgromadzenia, Rzecznik postanowił w tej sprawie wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przedstawienie opinii w niniejszej sprawie".

W załączonej kopii pisma RPO do MSWiA czytamy:

"Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi organizatorów zgromadzeń, które połączone są z przejazdem rowerzystów określoną trasą. Z nadsyłanej korespondencji wynika, iż miały być one związane głównie z propagowaniem zachowań proekologicznych oraz wyrażeniem opinii wobec polityki przestrzennej władz lokalnych. Urzędy miast w oparciu o art. 7 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. o Prawo zgromadzeniach (Dz.U nr 51, poz. 297 ze zm.) odmawiały zgody na odbycie części zgromadzenia związanej z przejazdem rowerami argumentując, iż ustawa zezwala tylko na przemieszczanie się pieszo, skoro przepis stanowi o "projektowanej trasie przejścia". Wydaje się, że tak restrykcyjne podejście interpretacyjne do wskazanego przepisu nie jest właściwe. Pokojowy cel zgromadzenia nie został naruszony, a utrudnienia w ruchu miejskim nie będą większe niż te, które może spowodować kolumna pieszych."

środa, 14 października 2009

i jeszcze o naszej sprawie w HFHR

"Inicjowanie wydarzeń, których przesłaniem jest zwrócenie uwagi na problem społeczny, np. prawa rowerzystów, należy rozpatrywać w kategoriach korzystania z wolności zgromadzeń. Idea przyświecająca okolicznościowym przejazdom tkwiąca w konieczności przypominania władzom o niedostatkach infrastruktury rowerowej czy też upowszechnianiu ekologicznych środków transportu, obliguje władze do zapewnienia ich uczestnikom możności korzystania z wolności zgromadzeń chronionej w art. 57 Konstytucji i art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ze względów politycznych, rola tego typu inicjatyw jest nie do przecenienia. Dźwięk dzwonków rowerowych, miganie światełek to tuba, przez którą rowerowa społeczność przypomina władzy samorządowej o konieczności rozwiązywania problemów transportu miejskiego. Tak więc bez wątpienia Masa Krytyczna powinna być uznawana za zgromadzenie - w pełnym, konstytucyjnym znaczeniu tego słowa.
(...)Zgromadzenia, jako wyraz korzystania z wolności konstytucyjnej, są uprzywilejowane, gdyż mogą być zorganizowane szybko, po złożeniu zawiadomienia. Poza tym władze administracyjne pozbawione są dyskrecjonalności, którą posiadają w przypadku wydawania zgody na imprezy sportowe i rekreacyjne. W przypadku zgromadzeń władze muszą się w istocie podporządkować woli organizatora. Warto też pamiętać, że dla uczestnika Masy Krytycznej rower nie tyle służy rekreacji, co jest rekwizytem symbolizującym problem - trudności korzystania z niego w przestrzeni miejskiej.
(...)Literalne czytanie Prawa o zgromadzeniach, tak jak to czyniły władze Poznania, prowadzi do ograniczenia wolności konstytucyjnej. Użycie określenia „przejście” w art. 7 Prawa o zgromadzeniach nie przesądza, iż uczestnicy zgromadzenia mogą się poruszać tylko pieszo, gdyż wykluczyć należałoby w tej sytuacji możliwość korzystania przez uczestników zgromadzeń z wszelkich pojazdów, w tym wózków inwalidzkich czy platform w ulicznych paradach. Ponadto należy zważyć, iż przepis ten obowiązuje w niezmienionej postaci od 1990 roku, kiedy to idea organizowania zgromadzeń rowerowych dopiero się rodziła.
(...)Z uwagi na powyższe, utrudnianie organizowania rowerowych zgromadzeń ze względu na bezpieczeństwo na drogach jest działaniem bezprawnym. Rowerzyści, jak każda grupa społeczna, mają prawo informować o problemach związanych z polityką transportową władz i używać w tym celu wszelkich dozwolonych prawem środków, w tym organizować zgromadzenia. Władze natomiast są zobowiązane do zapewniania rowerzystom korzystania z tego typu instrumentów prawnych. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że przesłanie to dotrze do samorządowców, a Fundacja nie będzie musiała po raz kolejny przypominać nikomu o obowiązkach płynących z art. 57 Konstytucji."

Tekst: dr Adam Bodnar, mgr Artur Pietryka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

http://bikeboard.pl/index.php?d=tematy&g=27&art=3696

wtorek, 13 października 2009

Co wolno Wojewodzie, czyli sprawa PMK i zgromadzeń rowerowych

Od kilku miesięcy w myśl interpretacji Biura Prawnego Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu nie mogą odbywać się demonstracje rowerowe. W rozumieniu urzędników bowiem sposób poruszania się uczestników i uczestniczek zgromadzenia publicznego jest kluczowym kryterium decydującym o możliwości skorzystania z przysługującego nam, a gwarantowanego konstytucyjnie, prawa do publicznego wyrażania stanowiska. Co więcej - konstrukcja prawna, stosowana przez WSO UMP, polegająca na przyjęciu do wiadomości jedynie części zawiadomienia o zgromadzeniu tj. informacji o rozpoczęciu i zakończeniu demonstracji w jej części stacjonarnej, a wyłączeniu z zakresu stosowania ustawy o zgromadzeniach zasadniczej części polegającej na przejeździe rowerowym uniemożliwiała skorzystanie z przysługującego prawa do odwołania się od decyzji zakazującej organizacji zgromadzenia publicznego.

Wobec upartego i kurczowego trzymania się przez Wydział Spraw Obywatelskich UMP
dyskryminującej interpretacji przepisów ustawy o zgromadzeniach 25 września 2009 złożylismy pismo do Wojewody Wielkopolskiego, będącego organem odwoławczym w zakresie zgromadzeń publicznych (treść poniżej). Pismo zostało skierowane także do wiadomości do Rzecznika Praw Obywatelskich.

"21 września 2009 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania (WSO UMP) złożyłam zawiadomienie o organizowanym przeze mnie 25 września 2009 zgromadzeniu pn. Poznańska Masa Krytyczna. Zgromadzenie miało na celu wyrażenie stanowiska wobec polityki przestrzennej władz miasta Poznania. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem w zgromadzeniu przewidywano udział 200 osób. Zgromadzenie miało odbyć się w godz. 18.00-21.00. Zbiórka uczestników i uczestniczek zgromadzenia miała mieć miejsce na płycie Starego Rynku w godz. 18.00-18.30. Stamtąd trasą podaną w zawiadomieniu uczestnicy i uczestniczki zgromadzenia mieli udać się do Parku Sołackiego, gdzie o 21.00 zaplanowano zakończenie zgromadzenia.
W momencie przyjęcia pisma zawiadamiającego o planowanym na 25 września 2009 zgromadzeniu pracownica WSO UMP sporządziła protokół przesłuchania, w którym stwierdza, że poinformowała mnie, że WSO UMP z przedstawionego zawiadomienia rozpatrzy jedynie rozpoczęcie i zakończenie zgromadzenia. Ponadto pracownica WSO UMP poinformowała mnie, że w przypadku przejazdu ulicami miasta Poznania organizator powinien uzgodnić trasę z Zarządem Dróg Miejskich oraz z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.
22 września 2009 odebrałam pismo z Wydziału Spraw Obywatelskich z informacją, że Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości jedynie część zgromadzenia na płycie Starego Rynku w godz. 18.00-18.30 oraz część zgromadzenia w Parku Sołackim przy ul. Wołyńskiej w godz. 20.15-21.00. Trasa przemieszczania się uczestników i uczestniczek zgromadzenia w interpretacji WSO UMP stanowi przejazd rowerowy i jako taki podlega przepisom ustawy Prawo u ruchu drogowym.
Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach (zwanej dalej Ustawą) każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się, a zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane z celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Ograniczenie wolności zgromadzania się na mocy art. 2 Ustawy podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Zgodnie z art. 6 organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zgromadzeniu organizowanym na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwanym zgromadzeniem publicznym, jest organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia. Zawiadomienie powinno spełniać wymogi określone w art. 7 Ustawy. Organ gminy może zakazać zgromadzenia publicznego jedynie w sytuacji, gdy zgromadzenie spełnia warunki określone w art. 8 ustawy.
Poznańska Masa Krytyczna jest demonstracją pokojową odbywającą się w Poznaniu od ponad 5 lat. Biorący udział w Poznańskiej Masie Krytycznej rowerzyści i rowerzystki mają szansę wspólnego wyrażenia stanowiska, przede wszystkim wobec polityki transportowej i przestrzennej władz Miasta Poznania, mając nadzieję na wywarcie wpływu na decyzje dotyczące budowy infrastruktury rowerowej w Poznaniu i okolicach czy poprawy bezpieczeństwa drogowego osób poruszających się na rowerach, a co za tym idzie – warunków życia w mieście. Kluczową część zgromadzenia stanowi przejazd rowerzystów i rowerzystek ulicami Poznania. Wyrażenie stanowiska następuje zarówno słownie w części stacjonarnej zgromadzenia, jak i w trakcie przejazdu poprzez użycie takich rekwizytów jak gwizdki, trąbki czy dzwonki rowerowe. Poznańska Masa Krytyczna zabierała również głos w sprawie Tybetu, a w ostatnim zgromadzeniu, mającym miejsce 25 września 2009, uczestnicy i uczestniczki zgromadzenia wyrazili głos poparcia dla mieszkańców terenu objętego projektem miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu (PU 824/09).
3 czerwca 2009 Biuro Prawne Urzędu Miasta Poznania (BP UMP) w opinii prawnej nr Pr.I.LJ.0540-284/09 przedstawiło interpretację zapisów art. 7 Ustawy. W myśl tej interpretacji jeżeli zgromadzenie przemieszczać będzie się w sposób inny niż pieszo, wówczas nie można mówić o zgromadzeniu, gdyż  zgodnie z art. 7 Ustawy w zawiadomieniu o planowanym zgromadzeniu organizator podaje trasę przejścia, a nie przejazdu. Zatem w interpretacji UMP ta część zgromadzenia, która zostaje pokonana w sposób inny niż pieszo, traktowana jest jako inna impreza w rozumieniu art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a podana trasa przemieszczania się zgromadzenia podlega postępowaniu takiemu jak w przypadku korzystania z drogi w sposób szczególny.
W wyroku z 18 stycznia 2006 roku (sygn. Akt K21/05), który - wskazując na cechę zgromadzeń jako realizację „jednej z podstawowych, konstytucyjnych wolności jednostki i specyfiki tej formy udziału obywateli w życiu społecznym” - Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie orzekł, że na przeprowadzenie zgromadzenia organizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach nie można wymagać uzyskania zezwolenia w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym (PoRD).
Dotychczas składane przeze mnie zawiadomienia dotyczące organizowanego zgromadzenia pn. Poznańska Masa Krytyczna były przyjmowane przez WSO UMP w całości na podstawie przepisów Ustawy. Dopiero od czerwca 2009 powołując się na wspomnianą wcześniej opinię prawną nastąpiło ograniczenie możliwości korzystania z praw przysługujących na mocy zapisów art. 57 Konstytucji RP oraz Ustawy. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji zmiany sposobu przemieszczania się zawiadomienie o zgromadzeniu zostało przyjęte przez WSO UMP w całości. Zatem w rozumieniu WSO UMP zgromadzenie pn. Poznańska Masa Krytyczna jako takie nie spełniało warunków określonych w art. 8 ustawy, które umożliwiły by zakazanie jego odbycia, tj. ze względu na jego cel lub odbycie nie sprzeciwiały się Ustawie lub ani nie naruszały przepisy ustaw karnych, jak również zgromadzenie nie mogło zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
16 czerwca 2009 zwróciłam się z prośbą o interwencję prawną do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wydanej przez BP UMP interpretacji zapisów art. 7 Ustawy. W odpowiedzi z 31 lipca 2009 HFHR jednoznacznie stwierdza, że dokonana przez BP UMP interpretacja jest błędna, a wydarzenie organizowane przeze mnie należy traktować jako zgromadzenie ze względu na przyświecający mu cel, jakim jest chęć zabrania głosu w debacie publicznej dotyczącej problemów transportu w Poznaniu i okolicach. W opinii Fundacji użycie rowerów przez uczestniczki i uczestników zgromadzenia jako środka transportu jest środkiem wyrażenia określonego stanowiska wobec polityki transportowej miasta, a użyte rowery są rekwizytami, których użycia nie zabrania art. 3 ust. 2 Ustawy. W ocenie Fundacji literalne odczytywanie zapisów art. 7 Ustawy prowadzi do wypaczenia sensu wolności zgromadzeń, uniemożliwiając korzystania z wolności gwarantowanej przez art. 57 Konstytucji RP. Fundacja wskazuje jednocześnie, że analogiczne przejazdy są powszechnie traktowane jako zgromadzenia,a tryb ich organizowania podlega przepisom Ustawy."


W wyniku naszej interwencji uzyskaliśmy odpowiedź odnośnie poczynań Prezydenta Miasta Poznania, miłościwie nam panującego Ryszarda Grobelnego, oraz jego aparatu wykonawczego tj. Wydziału Spraw Obywatelskich UMP w zakresie ograniczenia możliwości korzystania z przysługującego nam prawa do organizowania zgromadzeń publicznych w zależności od stosowanego środka transportu.
W piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 1 pażdziernika 2009 czytamy:
"organ I instancji rozpatrując zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu w dniu 25 września 2009 r. powinien przeanalizować i rozstrzygnąć, czy przedmiotowe zawiadomienie spełnia przesłanki określone w ustawie o zgromadzeniach. W wypadku ich spełnienia winien on przyjąć do wiadomości całość zgłoszenia albo wydać decyzję zakazującą jego przeprowadzenia, od ktorej przysługiwałoby odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego".

Mamy nadzieję, że pismo skierowane przez Wojewodę Wielkopolskiego do Prezydenta Miasta Poznania zakończy trwającą kilka miesięcy farsę.

Już dziś zapraszamy zatem na kolejną Poznańską Masę Krytyczną, jak zwykle od ponad 5 lat, w ostatni piatek miesiąca, spotykamy się na Starym Rynku o godz. 18.00. Odjazd - 18.30! Do zobaczenia!

czwartek, 8 października 2009

Nocna Masa Krytyczna 09.10.2009 21.00

Zgodnie z życzeniem ruszamy na Piątkowo. Po drodze wjeżdżamy na Sródkę, Zawady i Główną. Zapraszamy!Pokaż Nocna Masa Krytyczna 09.10.2009 na większej mapie