środa, 29 grudnia 2010

Ghost Bike cd. - przeprosiny od wiceprezydenta Kruszyńskiego

wracając do spraw ciut poważniejszych: wczoraj odebrałam pismo z UMP od wiceprezydenta Kruszyńskiego. Pismo datowane na 22 grudnia 2010, doręczone 28 grudnia 2010 przez doręczycielkę (brrr, wczoraj było -15 stopni), a zatem bez daty wyjścia z urzędu.

Pismo stanowiło odpowiedź na złożoną w UMP skargę do prezydenta miasta na działanie ZDM w sprawie naliczenia opłaty za umieszczenie ghost bike'a na Moście Dworcowym. Gwoli przypomnienia: opłata została niezgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, ponieważ opłatę zawyżono, określając ja proporcjonalnie do liczby miesięcy, a nie liczby dni w roku, jak chce ustawa.

Wraz z przeprosinami prezydent Kruszyński przyznaje, iż "program do wystawiania decyzji administracyjnych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wbudowania urządzeń w pas drogowy błędnie naliczył opłaty (...). w przedmiotowej decyzji o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok, opłata była błędnie obliczona, tj. proporcjonalnie do liczby miesięcy, a nie zaś do liczby dni, jak wynika z ww. ustawy".
Dalej czytamy, że pracownicy odpowiedzialni za zaistniałą pomyłkę zostali pouczeni, a "ZDM zlecił o wprowadzenie zabezpieczeń w programie obsługującym System Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania, celem uniknięcia w przyszłości podobnej sytuacji".

Cieszą nas te słowa skruchy, jednak fakt pozostaje faktem: program ZDM jest źle skonfigurowany, zatem istnieje uzasadnione podejrzenie, iż w dotychczas wystawionych decyzjach opłata została źle obliczona.

ZDM poprawił pierwotną decyzję wydaną 8 listopada 2010, jednak czyniąc to, po raz kolejny złamał prawo. Jako podstawę zmiany decyzji podano bowiem art. 155 KPA. Dotyczy on decyzji ostatecznej, a więc takiej, od której nie przysługuje odwołanie. Tym samym ZDM wydal decyzję korygującą decyzję pierwotną w okresie związania, tj. w czasie kiedy organ nie może poprawiać tekstu decyzji. Mógłby to uczynić wyłącznie z urzędu lub na żądanie strony (jak miało to miejsce w naszym przypadku) w drodze postanowienia w trybie art. 113 par.1 (sprostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w wydanych przez organ decyzjach").

w związku z tak oczywistymi błędami wnieśliśmy odwołanie od decyzji ZDM do SKO.

rower z kiełbasy - tego jeszcze nie było ;)

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/w-sklepach-nie-bedzie-miesa.html

wtorek, 28 grudnia 2010

Sylwestrowa Masa Krytyczna, 31-12-2010, 18.00,Stary Rynek

żegnamy rok 2010! Czy był on udany dla poznańskich rowerzystów? Trudno o jednoznaczną ocenę. Zapraszamy do komentowania, co Waszym zdaniem warte jest pochwały, a co Was zdenerwowało w tym roku.
i do zobaczenia na Masie!

czwartek, 16 grudnia 2010

Błędy na listach do głosowania do Rady

Wybrałam się na wizytę do Białej sali, gdzie odbywa się dzisiejsze głosowanie do Rady. Przy wejściu stoją tablice z wykazem osób kandydujących do Rady. Okazało się, że moje nazwisko zostało przekręcone. Jak przyznała Komisja Wyborcza, nazwisko innej kobiety też zostało zmienione (zamieniono ponoć "ż" na "rz" czy odwrotnie).
Do Rady kandydują 32 osoby. Czy tak trudno jest prawidłowo wpisać je na listy i przygotować rzetelnie dokumenty do głosowania?

Wybory do Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego

W związku z wyborami do Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego proszę o wsparcie mojej kandydatury przez Waszą organizację. W załączeniu przesyłam opis mojego dotychczasowego zaangażowania w działalność społeczną na terenie Poznania. Mam nadzieję, że dzięki temu zyskam Waszą przychylność i głos popierający w wyborach.

Wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędą się 16 grudnia 2010 roku w godz. 10.00 - 18.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają uprawnieni statutowo bądź upoważnieni przez uprawnionych statutowo, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W dniu wyborów wydawane będą uprawnionym do głosowania przedstawicielom organizacji pozarządowych karty do głosowania. Mandat uprawniający do głosowania w imieniu organizacji pozarządowych otrzymują osoby, które na podstawie aktualnego odpisu z KRS oraz
wszelkich wymaganych upoważnień dowiodą swoich uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej.

Uwaga:
- każda organizacja pozarządowa dysponuje jednym głosem,
- każda organizacja może być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela,
- osoby delegowane przez organizacje zobowiązane są do przedstawienia pisemnego upoważnienia swoich władz do ich reprezentowania podczas wyborów,
- upoważnienie jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej czynnego i biernego prawa wyborczego.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 61 878 57 30 lub 61 878 57 96 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Kamila Sapikowska

poniedziałek, 6 grudnia 2010

O dwóch rysach na policyjnym wizerunku, czyli jak zderzyć się z radiowozem na Masie

Do kolizji doszło w czasie rowerowej Masy Krytycznej w Poznaniu. Rowerzysta zderzył się z radiowozem. Nikomu nic się nie stało. Po zdarzeniu policjanci zachowali się nieadekwatnie do sytuacji - powiedziała Kamila Sapikowska, jedna z organizatorek rowerowej manifestacji, opisując niefortunne zdarzenie. Według niej, najpierw zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję drogową, nieuważnego rowerzystę zabrali do radiowozu i zablokowali ulicę Taczaka.

Organizatorzy rozwiązali Masę Krytyczną przed planownym końcem, a policjanci sporządzili notatkę, bowiem manifestacje nie podlegają przepisom o ruchu drogowym. Każdy musi prowadzić swój pojazd bezpiecznie - powiedział radiu Merkury Andrzej Borowiak z zespołu prasowego wielkopolskiej Policji i odmówił szerszego komentarza. Nieoficjalnie przypomniał, że policja wielokrotnie pomagała rowerzystom z Masy Krytycznej. (źródło:radio merkury)

Czy autobusowa manifestacja to manifestacja? Komantarz do art. Radosława Skiby

Na portalu ngo.pl ukazała się artykuł Radosława Skiby stanowiący odpowiedź na pytanie, czy demonstracja z użyciem autobusów spełnia warunki zakwalifikowania jako zgromadzenia publicznego. Polecam ten artykuł wszystkim, którym urzędnicy przeszkadzają w organizacji zgromadzeń publicznych. Dodam jednak komentarz od siebie.

Nie będę ukrywać, że byłam ciekawa, na ile nasze doświadczenia (czyli Poznańskiej Masy Krytycznej) znajdą odzwierciedlenie w artykule. Przyznaję, że przyjemnie było przeczytać o naszym przypadku jako otwierającym przestrzeń publiczną dla zgromadzeń publicznych przemieszczających się inaczej niż pieszo. Wiem z doświadczeń innych organizatorów demonstracji rowerowych, że w swoich miastach mieli również problemy z
urzędnikami gminy przy zgłaszaniu zgromadzeń rowerzystów. Problemy występowały także ze strony policji, która skierowana do ochrony uparcie nie traktuje mas krytycznych jak zgromadzeń i wymaga od uczestników/uczestniczek jazdy zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Istotne uzupełnienie przytaczanych przez autora decyzji i wyroku stanowi opinia HFHR mówiąca o użyciu rekwizytów (w tym rowerów) w trakcie zgromadzenia (pismo do Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego z 31 lipca 2009: "Uczestnicy zgromadzenia mają zatem możliwość korzystania z określonych rekwizytów, których posiadanie nie jest zakazane przez art. 3 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach (...). W ten sposób należy w ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka postrzegać użycie roweru w trakcie
demonstracji - jako sposób na wyrażenie stanowiska w przedmiocie polityki transportowej miasta".

Chciałam także nawiązać do kwestii używania autobusów, megafonów i innych rekwizytów emitujących dźwięk, a używanych w trakcie demostrancji. Autor powołuje się na przepisy gminne, natomiast nadrzędnymi wobec nich są ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami. W dziedzinie ochrony przed hałasem ustawa POŚ mówi w dziale V Ochrona przed hałasem (od art.112 do 120a). Uszczegółowieniem jej zapisów jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826), które określa, jakie poziomy dopuszczalne hałasu obowiązują na danych rodzajach terenu w określonych godzinach. Dopiero w oparciu o nie można wyznaczyć ograniczenia na poziomie gminy (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).

Wracając do zgromadzeń istotną sprawą jest, czy policja towarzysząca demonstracji jest w stanie zmierzyć poziom hałasu. Bezkarne grasowanie po mieście, szczególnie latem, taksówek wyjących reklamami z megafonów wskazuje na to, że policji brak jest odpowiednich narzędzi do zapewnienia przestrzegania prawa w tym zakresie. W Poznaniu dochodzi do tego notoryczne przekraczanie norm hałasu przez pojazdy komunikacji miejskiej (vide mapa akustyczna dla miasta).

Piszę o tym, dlatego że nasze doświadczenia wskazują, że interpretacja i zastosowanie na poziomie gminy przepisów krajowych bądź powoływanie się przez urzędników na akty prawa lokalnego stoją często w sprzeczności z intencją prawodawcy krajowego, a w najlepszym przypadku stanowią nadgorliwość organu gminy. Brak znajomości przepisów krajowych może skutkować próbą ograniczenia wyrażania stanowiska w trakcie zgromadzenia.

O ile w przypadku rowerów kwestia emisji hałasu czy zanieczyszczania powietrza jest marginalna (nie licząc przeraźliwie skrzypiących łańcuchów czy tzw. airzoundów emitujących potężny hałas), o tyle w przypadku pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi wyposażonymi w silnik ważne jest przestrzegania także norm emisji substancji do powietrza. Kilkugodzinny protest kierowców cieżarówek, autobusów czy laweciarzy w centrum stolicy mógłby znacznie pogorszyć warunki życia mieszkańców
miasta wskutek dużej emisji pracujących na niskich obrotach silników przy jednoczesnym małym przewietrzaniu trasy demonstracji. Dodatkowo należało by się zastanowić, czy w sytuacji, gdy część trasy zgromadzenia znajduje sie w obszarze obowiązującego zakazu wjazdu pojazdów o tonażu powyżej określonego na znakach (np. na mostach czy wiaduktach), należy dopuścić do zgromadzenia. Kwestią, którą trzeba
będzie uwzględnić w przyszłości, patrząc na przykład Londynu i innych miast, jest dopuszczenie do wjazdu zgromadzenia w strefę, gdzie mogą poruszać się jedynie pojazdy spełniające określone normy środowiskowe (np. euro4 bądź napędzane jedynie prądem).

Oczywiście na tym nie kończy się liczba warunków, które trzeba wziąć pod uwagę planując demonstrację przy użyciu autobusów. Należy uwzględnić emisję drgań, możliwość wycieku oleju i innych płynów eksploatacyjnych (szczególnie w przypadku pojazdów starszych) czy zniszczenia zieleni w przypadku, gdy trasa przebiega wąskimi ulicami o małym promieniu skrętu. Być może w przyszłości dojdzie do tego ograniczenie emisji światła w określonych godzinach doby.

Zastanawiam się także, czy te rozważania w praktyce czasami nie będą miały szans zastosowania. Co zrobić, kiedy jedynym sposobem wyrazu pozostanie palenie opon? Co z ogrzewaniem się koksownikami?

czwartek, 25 listopada 2010

Budżetowa Masa Krytyczna, 26 listopada 2010, godz. 18.00, Stary Rynek

Zapraszamy!

Trasa:
Stary Rynek – Wodna – Garbary – Wszystkich Świętych - Mostowa – Wielka – Kramarska – 23 Lutego – pl. Ratajskiego – Libelta – Al. Niepodległości – Cicha – Pułaskiego – Przepadek – Al. Niepodległości – Nowowiejskiego – Noskowskiego - Libelta - Al. Niepodległości - Św. Marcin – Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Roosevelta – Most Dworcowy – Towarowa – Niezłomnych – Ratajczaka (pod prąd) – Taczaka (pod prąd) – Kościuszki (pod prąd) - Św. Marcin – Ratajczaka (pod prąd) – 27 Grudnia - Fredry – Kościuszki – Św. Marcin – Ratajczaka – Kościuszki – Krakowska – Strzelecka – Podgórna – al. Marcinkowskiego – Paderewskiego - Stary Rynek


Pokaż Masa Krytyczna listopad 2010 na większej mapie

Ghost bike'a sprawy ciąg dalszy

Wczoraj, w ostatnim dniu okresu do odwołania się do SKO od wadliwie wydanej decyzji ustalającej wysokość opłaty za umieszczenie ghost bike'a na Moście Dworcowym, odebraliśmy "nową" decyzję z poprawioną kwotą opłaty. Decyzja wystawiona 18 listopada 2010 (a więc z nową datą) wysłana została 23 listopada 2010. Tym razem w decyzji jasno stoi, że "opłata została wyliczona proporcjonalnie do ilości dni umieszczenia urządzenia do końca 2010 roku".

w związku z wydaną wadliwie uprzednią decyzją ZDM złożyliśmy skargę do Prezydenta Miasta Ryszarda Grobelnego na działanie ZDM. Zachęcamy wszystkie podmioty do uważnego przyglądania się wydanym decyzjom ZDM (jak i innych urzędów).

Większy może więcej?

czyli o tym, jak stojący 2 metry od zaparkowanego na drodze rowerowej samochodu strażnicy miejscy ruszą głową, aby wzrok swój odwrócić:

Najtrafniej całość opisuje komentarz:
"Proszę sobie wyobrazić sytuację, że rower parkuje na środku ulicy Solnej (w poprzek pasa dla samochodów, skutecznie blokując ruch na nim). Jaka byłaby wtedy interwencja służb..?"

wtorek, 16 listopada 2010

Ghost Bike - decyzja o zajęciu pasa drogowego błędna

Zgodnie z decyzją administracyjną, wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich, ghost bike stojący na Moście Dworcowym został uznany za urządzenie znajdujące się w pasie drogowym nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W związku z tym na obiekt nałożona została opłata za zajęcie pasa drogowego.

Ustawa o drogach publicznych w odniesieniu do urządzeń znajdujących się w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w art. 40 ust. 2 pkt 5 mówi jasno, że:
"5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim". Tymczasem w otrzymanej decyzji opłata - pomimo podania konkretnej daty umieszczenia ghost bike'a na moście - została naliczona błędnie, wskutek czego została zawyżona o 2 zł.

Ktoś powie: cóż to 2 zł? Nie chodzi jednak o kwoty, chodzi o przestrzeganie prawa przez jednostkę, która funkcjonuje w ramach budżetu miasta, a zatem "żyje" z naszych podatków. Sytuacja ZDM pogarsza się z każdym rokiem, co można zauważyć, obserwując wydatki z budżetu na tę jednostkę. Czyżby ZDM szukał środków na łatanie dziury finansowej?

Dzisiejsza wizyta utwierdziła mnie w tej opinii. Osoba prowadząca sprawę oraz jej zwierzchnik, naczelnik wydziału, stwierdzili, że tak im "system wylicza", w związku z tym wszystko jest w porządku. Kwestionowanie przeze mnie wielkości wyliczonej opłaty zostało zbyte istnieniem bezdusznego i źle skonfigurowanego programu obliczeniowego. Co więcej, w decyzji wyraźnie stoi, że "opłata została wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy umieszczenia urządzenia do końca 2010 roku". Wynika z tego, że decyzja umyślnie została wydana wadliwie.

Wobec powyższego skierujemy skargę na działanie ZDM do Prezydenta Miasta coraz wniesiemy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Prezentacja budżetu na 2011 miasta Poznania - skandal!

Oto projekt budżetu. Znowu to samo - nędzne ochłapy na budowę dróg rowerowych tj. zaledwie 0,5 mln. Dokładnie taką samą propozycję od prezydenta Grobelnego otrzymaliśmy rok temu. Widać prezydent liczy na to, że i w tym roku dopiero protesty środowiska rowerowego "zmuszą" go do wniesienia autopoprawki. No właśnie, kto będzie tym, który odważy się zmienić założenia budżetu pozostawione przez poprzednika?

Dlatego już dziś zapraszamy na Budżetową Masę Krytyczną!
Bądź tam z nami i wpłyń na jakość życia rowerzystów w mieście!

26 listopada 2010, godz. 18.00, Stary Rynek. Odjazd - 18.30.
Zapraszamy!

czwartek, 4 listopada 2010

Jakie były dla rowerzystów te 4 lata /samo/rządów w Poznaniu?

Dziś w WTK oceniany będzie prezydent Mirosław Kruszyński, człowiek odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą wszelkiego rodzaju, w tym drogi rowerowe. Podlega mu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, jak również spółki miejskie odpowiedzialne za jakość życia mieszkańców (Aquanet, Dalkia, MPK, MPGM, PTBS), jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe miasta (ZDM, ZTM, ZZO, ZKZL, Palmiarnia, Zoo) czy spółdzielnie mieszkaniowe (winogrady, grunwald, wielkopolanka). Można więc śmiało stwierdzić, że jest to człowiek w pełni odpowiedzialny za środowisko życia mieszkańców Poznania. Pytanie więc, czy te 4 lata jego nadzoru przysłużyły się nam?

W 2008 roku został przyjęty Program rowerowy dla miasta Poznania. Miał być konsekwentnie realizowany, aby rowerzystom jeździło się po Poznaniu lepiej. Patrząc z perspektywy tych 4 lat mam wrażenie, że z biegiem czasu było coraz gorzej. Kończący się rok budżetowy był tego najlepszym świadectwem. W projekcie budżetu na drogi rowerowe i pozostałą infrastrukturę (oznakowanie, stojaki, parkingi) zaplanowano 0,5 mln zł, podniesione w drodze autopoprawki prezydenta Grobelnego do 1,5 mln zł (cały deficyt budżetowy wynosi 887 mln zł). Kwota ta - wg pisma, jakie otrzymaliśmy od ZDM - została przeznaczona na remont dróg rowerowych m.in. na Św. Wojciecha, budowę drogi wzdłuż Starołęckiej. Wynika z tego, że na bieżące utrzymanie dróg rowerowych (zamiatanie, odśnieżanie, łatanie dziur i inne drobne naprawy) środki powinny zostać zapewnione z budżetu ZDM. Ten nie miewa się jednak najlepiej (już zapowiedziano, że część ulic w mieście "wypadnie" z programu odśnieżania), czego skutki można oglądać choćby dziś, gdy w deszczu ujawniają się wszelkie nierówności na drogach, zalegające liście (których nie uświadczy się na drodze dla samochodu). Jest m.in. wynikiem zlecania na zewnątrz zadań samorządu w zakresie utrzymania dróg. ZDM podzleca w drodze przetargów utrzymanie danych odcinków ulic czy całych rejonów miasta firmom prywatnym. Firmy, aby utrzymać drogi dla samochodów, "oszczędzają" na tych uczestnikach ruchu, którzy są "słabsi", dlatego na drogach rowerowych szkło, kamienie, piasek leżą po kilka miesięcy. Trudniej też znaleźć odpowiedzialnego. Gdy robił to ZDM własnymi rękami, wystarczyła skarga do nich na nich. Teraz należy wystąpić lub samemu znaleźć informację, kto sprząta dany odcinek, napisać do ZDM i mieć nadzieję, że pismo uznane zostanie za warte interwencji. Tym samym kontrola społeczna nad finansami publicznymi miasta jest utrudniona właściwie do niemożliwości.

W trakcie kadencji prezydenta Kruszyńskiego powołany został (czy raczej przywrócony) Rowerowy Zespół Konsultacyjny, który miał mieć wpływ na to, jak będą budowane drogi rowerowe w mieście. Miał więc być próbą uspołecznienia procesu inwestycyjnego w zakresie drogownictwa. Piszę - próbą, ponieważ spotkania te nie rodziły korzystnych rozwiązań dla rowerzystów, a ich pomysły były w większości odrzucane. Nadal w projektach dominuje kostka brukowa, która nie tylko utrudnia jazdę, ale i utrzymanie porządku na drodze (w zagłębieniach między kostkami szkła nie daje się usunąć, czego skutkiem jest złapanie "pany" na pozornie czystej drodze). Przyciski na skrzyżowaniach dróg rowerowych z jezdniami samochodowymi - nielegalne - zostały także opłacone z budżetu miasta, a konsekwencji za wydane źle pieniądze publiczne nie widać. Wobec nieustępliwej postawy i siły strony społecznej konsultacje projektów zostały przeniesione do anonimowego środowiska internetu. Jak wynika z wypowiedzi osób, które próbowały nadal mieć wpływ w tej formie na wydatki z budżetu (vide wypowiedź SRM na ich stronie o uwagach do projektu Kaponiery), pomysły i wnioski strony społecznej nie znajdują uznania w oczach "architektów" tego miasta. Co więcej, nadal pokutuje przekonanie o rzekomej roszczeniowości rowerzystów.

Zastanawia, skąd przekonanie o owej roszczeniowej postawie. Wszak porównując wydatki tegoroczne w ramach WPI na infrastrukturę rowerową względem całości wydatków na inwestycje w transport w mieście, okazuje się, że wobec 3-4% udziału rowerzystów w transporcie miejskim, wydatki na drogi rowerowe wyniosą 1,8 promila. Liczby świadczą zatem o niedoszacowaniu inwestycyjnym i konsekwentnym niezaspokojeniu potrzeb użytkowników i użytkowniczek rowerów.

W tym roku, wywołana niejako wiosennym spotkaniem z GDDKiA, pojawiła się koncepcja strefy tempo 30 oraz kontrapasów w centrum miasta, wzorowanych na projekcie gdańskim. Prace nad strefą ponoć trwają, a jej projekt ma powstać do końca przyszłego roku. Dziwi, że te dwa rozwiązania są nawzajem tak zależne, ze nie ma możliwości wprowadzenia ich odrębnie. Wszak obowiązująca obecnie w centrum prędkość 50km/h nie wyklucza wprowadzenia kontrapasów na drogach jednokierunkowych. Ta decyzja jednak została przesunięta na kolejna kadencję. Być może trudzić będzie się nią ktoś inny.

No właśnie, jaki będzie następny rok i kolejna kadencja? Czyj będzie budżet, którego projekt przygotowuje odchodząca ekipa, pozostawiając go w prezencie do poprawki i realizacji następcom?

piątek, 29 października 2010

Pismo w sprawie ghost bike'a do ZDM

Zgodnie z ustaleniami z ZDM w Poznaniu uzupełniliśmy informacje niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na pozostawienie ghost bike'a na Moście Dworcowym. W piśmie wnosimy jednak o zważenie, jakiemu celowi służy biały rower:
"Przy określaniu wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego prosimy o uwzględnienie faktu, że (...) ghost bike w Poznaniu – podobnie jak w innych miastach Polski - jest obiektem nie służącym celom komercyjnym, jest natomiast rodzajem pomnika, mającym na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i wzajemny szacunek jego uczestników i uczestniczek. Obecność tegoż symbolu w przestrzeni publicznej Poznania z jednej strony ma przypominać o tragicznej śmierci rowerzystki, która na moście zginęła 1 kwietnia 2010 w wypadku drogowym, z drugiej – ma skłaniać do refleksji nad kruchością życia ludzkiego, czego skutkiem będzie bardziej uważne poruszanie się w ruchu drogowym".


Po dzisiejszej Masie pojedziemy na Most, aby zapalić znicze i upamiętnić Kasię minutą ciszy.

wtorek, 26 października 2010

Zmiana ustawy Prawo o zgromadzeniach wyszła z "zamrażarki sejmowej"

Na stronie MSWiA pojawił się po 9 miesiącach projekt Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń, skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych po konsultacjach społecznych. Na stronie Ministerstwa dostępne jest zestawienie uwag do projektu, w tym uwagi wniesione przez nasze stowarzyszenie.
Okazało się, że byliśmy jedyną organizacją, która wniosła uwagi do projektu. Zdumiewa to z kilku powodów.

Każdego dnia w Polsce odbywa się demonstracja, manifestacja, protest, które regulowane są ustawą Prawo o zgromadzeniach. Jak więc to możliwe, że spośród milionów mieszkańców Polski jak i organizacji, którzy mogą być organizatorami zgromadzeń publicznych, nikt nie wniósł uwag do tego projektu? Czyżby nikogo to nie interesowało? Czy może jest tak, że nie mamy czasu na czytanie projektów ustaw, które regulują zasady korzystania z podstawowych przysługujących nam konstytucyjnie praw?

A może wina leży po stronie Ministerstwa, które projekty ustaw wysyła do konsultacji do bardzo ograniczonego kręgu organizacji? Skąd zatem te najbardziej zainteresowane podmioty mają się dowiedzieć o planowanych zmianach w prawie (bo na pewno nie z zaproszenia do konsultacji od MSWiA)? Inną sprawą jest, że ministerstwo nie przepada za tym, kiedy ktoś "wtrąca się" do jego działań, o czym świadczy mało zachęcająca do współpracy postawa MSWiA wobec jednej z najważniejszych organizacji prawnej w Polsce.

Co dalej z ustawą? Czekamy.

poniedziałek, 25 października 2010

Ghost bike na Moście Dworcowym cd.

Wracamy do tematu ghost bike'a na Moście Dworcowym.

Po dłuższym oczekiwaniu na odpowiedź ze strony ZDM odnośnie możliwości zalegalizowania obiektu na moście otrzymaliśmy pismo w tej sprawie. Ghost bike zostanie uznany zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych za urządzenie znajdujące się w pasie drogowym, a niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przypominamy, że ghost bike stanął na Moście Dworcowym po tragicznym wypadku, w którym 1 kwietnia zginęła 23-letnia studentka jadąca z pracy do domu na rowerze.

Studencka Masa Krytyczna, 29 października 2010, 18.00, Stary Rynek

Zaczął się nowy rok akademicki, witamy zatem wszystkich - studentów i studentki, jednych ponownie, innych po raz pierwszy!
I zapraszamy na Studencką Masę Krytyczną, 29 października 2010, godz. 18.00 zbiórka na Starym Rynku.

Trasa:
Stary Rynek – Wodna – Garbary – Kazimierza Wielkiego – Kórnicka – Piotrowo – Berdychowo – Jana Pawła II – Rondo Rataje (2 okrążenia) – Krzywoustego – Serafitek – Kórnicka – Grobla – Wierzbowa – Mostowa – Wielka – Garbary – Małe Garbary -Wolnica – al. Marcinkowskiego – 23 Lutego – pl. Ratajskiego – Libelta – Kościuszki – Taczaka – Ratajczaka – Powstańców Wlkp. - Al. Niepodległości – Św. Marcin – Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Roosevelta – Grunwaldzka – Matejki – Orzeszkowej – Śniadeckich – Grunwaldzka – Wojskowa – Marcelińska – Przybyszewskiego – Bukowska – Szamotulska – Szamarzewskiego – Szpitalna – Dąbrowskiego – Polna – Szamarzewskiego – Sienkiewicza – Mickiewicza – Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry – al. Niepodległości – Libelta – pl. Ratajskiego – Młyńska – Solna – Wolnica – Małe Garbary – Garbary – Wielka - Stary Rynek


Pokaż Masa Krytyczna październik 2010 na większej mapie

Zapraszamy!

piątek, 24 września 2010

Nie zamiatamy pod dywanik! Dołącz do nas - sobota, godz. 10.00, skrzyżowanie Winogrady/Armii Poznań

Jesień przywitała nas piękną pogodą. Jeśli szukacie pomysłu, jak spędzić przyjemnie, a i pożytecznie, sobotnie słoneczne przedpołudnie, zapraszamy!

Nie ma dnia, żeby na drodze rowerowej nie leżało potłuczone szkło, kamienie, piasek. Utrudniają jazdę, a często jej kontynuowanie wręcz uniemożliwiają. Każdy/a chyba został/a ofiarą przebitej opony.
Niektóre z odcinków obrosły już legendą, jak chociażby przejazd pod wiaduktem Lechicka, notorycznie zasypany piaskiem spływającym z nasypu. Zdziwienie budzi to, że tak proste działania jak utrzymanie porządku na drodze rowerowej staje się niezmierne trudne. Jadąc obok, jezdnią, nie natrafimy przez kolejne 3-4 dni na szkło leżące na asfalcie, spływy piasku i kamieni są usuwane na bieżąco. Czy zatem mamy do czynienia z zaniedbaniem czy wręcz z bagatelizowaniem bezpieczeństwa niektórych uczestników ruchu drogowego przez Zarząd Dróg Miejskich ?


My jednak nie zamiatamy spraw pod dywanik!
Dołącz do nas - sobota, godz. 10.00, skrzyżowanie Winogrady/Armii Poznań.
Zabierzcie ze sobą zmiotki, szufelki, miotły. Dobry humor i płyny chłodzące nie zaszkodzą :) Przejedziemy drogami rowerowymi Winograd, Sołacza, Piątkowa.
Zdjęcia dokumentujące nasze działania przekazane zostaną do ZDM.

czwartek, 23 września 2010

Poznańska Masa Krytyczna, 24 września 2010, godz. 18.00, Stary Rynek

Niedawno usłyszałam pytanie zadane przez znajomą jeżdżącą po Poznaniu wyłącznie samochodem: czy nie wydaje Ci się, że taki rower jadący ulicą powoduje, że strasznie spowalnia się ruch innych osób? W domyśle miała oczywiście kierowców samochodów, którzy nie mogą się "doczekać" momentu, kiedy wyprzedzą wreszcie rowerowego "zawalidrogę" i pomkną w siną dal.

Liczba osób korzystających z roweru jako podstawowego środka transportu w Poznaniu wzrasta co roku. Różne są tego powody - rosnące koszty utrzymania i eksploatacji samochodów, coraz droższa komunikacja zbiorowa, korki na ulicach i związane z nimi koszty: stracony czas, paliwo, nerwy, wdychane spaliny. A przecież rowerem można dotrzeć do pracy czy szkoły - zdrowiej, często szybciej, bez spinania się, wygodniej, z poczuciem swobody i niezależności. trudno się zatem dziwić, że jest nas w Poznaniu i okolicach coraz więcej. Pozdrawiamy się na ulicach, zawiązujemy nowe znajomości. Spotykamy się na co dzień i od święta. Także na Masie.

Władzom miasta trudno przyjąć do wiadomości, że realizowana przez nie polityka przestrzenna i transportowa nie służy jakości życia mieszkańców. Prace nad strefą "tempo 30" ślimaczą się, kolejne uwagi i pomysły usprawniające i czyniące życie mieszkańców lepszym są uznawane za bezzasadne, często za uwsteczniające, stające - nomen omen - na drodze rozwojowi miasta i odrzucane.

Trzeba przyznać, że tzw. mentalność kierowców, zwana także kulturą jazdy, poprawia się z każdym rokiem. Przyczyniają się do tego m.in. doświadczenia z innych krajów, gdzie prawo jest lepiej egzekwowane, a także fakt, iż coraz więcej osób myśli całościowo, czyli będąc za kółkiem nie zapomina już, że za chwilę mogą stać się pieszymi bądź rowerzystami. Szanują innych uczestników ruchu. Wymagają tego od siebie i dla siebie.

Kiedy w zeszłym roku decyzją Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego zakazano organizowania Poznańskiej Masy Krytycznej, pomyśleliśmy, że dlaczego by nie jechać zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym?... Dziś wracamy do tego pomysłu.

Zwykle na Masie jedziemy zwartą grupą i jesteśmy widoczni w danym momencie w jednym miejscu na mapie miasta. Dlatego w tym miesiącu zmieniamy co nieco formułę Masy. Tym razem utworzymy kolumny rowerzystów i rowerzystek jadących kolejno za sobą.

Art. 32 Prawa o ruchu drogowym mówi, że rowerzyści mogą poruszać się w zorganizowanej kolumnie liczącej maksymalnie 15 osób, a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 metrów. Zatem jutro każda z kolumn pojedzie inną trasą.

Wyobraźmy sobie, że oto spełnia się nasze marzenie i udział rowerzystów w ruchu miejskim wzrasta do 10%, a w centrum obowiązuje strefa tempo 30. Ulicami przejeżdżają rowery, jeden za drugim, tak jak dziś samochody. Przed światłami rowerzyści stają w kolumnach, czekając na zielony sygnał. Kierowcy nie szarżują, wyprzedzając o odległość włosa, tylko ostrożnie wyprzedzają z zachowaniem dużego odstępu, gdyż wiedzą, że przed wyprzedzanym rowerzystą może jechać kolejny.

Zapraszamy na wielki atak rowerowych gąsienic! Dołącz do nas i zobacz, jak wygląda miasto zrównoważonego transportu!

Europejski Dzień bez Samochodu w Poznaniu

Z okazji Dnia bez Samochodu 4 stowarzyszenia działające w naszym mieście organizują spotkanie towarzyskie nazwane w Stanach Zjednoczonych Park(ing) Day. Członkowie Masy Krytycznej, Mobilnego Poznania, My-Poznaniacy oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich spotkali się o godzinie 8.00 na skrzyżowaniu ulic Ratajczaka i 27 grudnia, gdzie przez 4 godziny będą pokazywać przechodniom jak wiele interakcji społecznych może zajść na jednym miejscu parkingowym.

Ciekawym punktem Park(ing) Day będzie prezentacja Walkmobile - wynalazku austriackiego naukowca, który w prosty sposób pokazuje, ile miejsca tracimy podczas przemieszczania się samochodem po mieście.

źródło: epoznan.pl

"Metropolia Poznańska rozwija się w sposób od dawna zarzucony przez bardziej świadome społeczeństwa. Piękne miasto, gdzie wszędzie dojedziemy samochodem to utopia" - taką informację można było przeczytać w ulotce rozdawanej na ulicach Poznania.

Ulotka była rozdawana 22 września z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Wolontariusze czterech poznańskich organizacji pozarządowych: Poznańskiej Masy Krytycznej, Mobilnego Poznania, Sekcji Rowerzystów Miejskich oraz My Poznaniacy rozdawali ulotki poruszając się po Poznaniu walkmobilem. Jest to nic innego, jak prostokątna konstrukcja pokazująca, jak wiele miejsca marnuje się na samochód.

źródło: mmpoznan

środa, 8 września 2010

Nocna Masa Krytyczna, 11 września 2010, 21.00, Stara Rzeźnia

Pozdrawiamy serdecznie z Pomorza, Żuław oraz Kaszub! Niedługo wracamy, więc zapraszamy na NMK, ktora odbędzie się jak zwykle w sobotę (konkrety w tytule:)).
Do zobaczenia!

wtorek, 31 sierpnia 2010

Prezentacja pomysłów podpatrzonych w Szkocji

Zapraszamy do naszej galerii. Można tam zobaczyć zdjęcia pomysłów na poprawę infrastruktury rowerowej w Poznaniu.
Jeszcze raz dziękujemy Gazeta Cafe za gościnę w piątek po Masie Krytycznej, gdzie zaprezentowaliśmy właśnie nasze fotki przywiezione ze Szkocji.

Rowerzystów szkockie pomysły - artykuł w GW

- Można? Można! - woła Kamila Sapikowska, pokazując zdjęcia z Edynburga. Jezdnia w centrum miasta, na jednym z pasów napis "Buses & cycles only". Co w tym niezwykłego? - No właśnie nic, w innych krajach to normalne, że pasami przeznaczonymi dla autobusów mogą jeździć także rowerzyści, ale nie w Poznaniu. Zgłaszaliśmy już wcześniej w Poznaniu takie rozwiązanie, ale słyszeliśmy w odpowiedzi, że "nie po to robiliśmy buspasy, żeby teraz jazdę autobusów spowalniały rowery". A okazuje się, że w Szkocji to się sprawdza, bo jakoś nie widać tam, żeby rowerzyści utrudniali jazdę autobusom - mówi Sapikowska, liderka Poznańskiej Masy Krytycznej, stowarzyszenia, które od kilku lat walczy o to, by Poznań stał się miastem przyjaznym i bezpiecznym dla rowerzystów.

więcej: Gazeta Wyborcza Poznań

piątek, 27 sierpnia 2010

Czołowe zderzenie roweru z taksówką

Przejazdy dla rowerów mogą być niebezpieczne. Przekonał się o tym cyklista, który w środę pod wieczór na ul. Dąbrowskiego, na wysokości ul. Botanicznej, zderzył się z zawracającą taksówką.
Przednie koło roweru zostało wygięte pod oponą zawracającego samochodu. Poturbowanego cyklistę zabrało pogotowie.

źródło: epoznan.pl

czwartek, 26 sierpnia 2010

Szkot, poznianiak - dwa bratanki, czyli o pomysłach na lepsze rowerowanie po szkocku

Niektórzy mówią, że Szkoci i Szkotki to poznaniacy i poznanianki wygnani z Poznania za skąpstwo.
My nie wierzymy w negatywny wydźwięk tej kąśliwości. Kryje się za nią zazdrość, że inni umieją lepiej wydawać pieniądze. Lepiej to znaczy efektywniej, kierując się zasadą, że skoro mamy ograniczone środki, to nie stać na złe ich inwestowanie.
Weźmy zatem przykład z dobrych i wypróbowanych pomysłów szkockich. Wzorem naszych braci i sióstr zza morza sprawmy,aby Poznań /po/został mistrzem gospodarności!

Zapraszamy do Gazeta Cafe, ul. 27 Grudnia 3 (budynek "Gazety Wyborczej")
27 sierpnia 2010, godz. 19.30 (zaraz po Masie Krytycznej)

Pokażemy dobre rozwiązania, które małym wysiłkiem, a przy dużym zysku dla społeczności poznańskiej może przenieść na nasze ulice. Materiały przekażemy redakcji Gazety Wyborczej w ramach wakacyjnego konkursu "Przywieź pomysł dla Poznania", aby wraz z innymi pomysłami przekazano je radnym miejskim oraz prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu.

Policyjne patrole rowerowe - artykuł

Kręcą ile sił w nogach

Trudno stwierdzić, w ilu miastach jeżdżą policyjne patrole rowerowe, nikt nie gromadzi takich danych. Od ośmiu lat w Połczynie‑Zdroju w Zachodniopomorskiem odbywa się Ogólnopolski Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych (w tym roku w dniach 8–10 września), gdzie drużyny z całej Polski mogą nie tylko zmierzyć się w crossie czy strzelaniu, ale przede wszystkim wymienić doświadczenia (zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia). Na razie zgłosiły się reprezentacje z Białegostoku, Katowic i Poznania; krakowscy rowerowcy czekają jeszcze na zgodę prze-łożonych, Opole (raczej) nie jedzie, Lublin chyba też nie. Wiadomo, kryzys.

O ile udział w turnieju jest przyjemnością, o tyle serwisowanie jednośladów należy do obowiązków. Rozwiązania są różne: w Opolu i w Lublinie serwisowaniem zajmują się Wydziały Transportu KWP, a w Krakowie dobra współpraca ze strażą miejską obejmuje również pomoc w naprawie sprzętu.

– Mam pasjonatów, którzy lubią ten rodzaj służby – mówi komendant Kępa z Krakowa. – U nas sezon rowerowy dla patroli trwa cały rok: oczywiście uwzględniamy warunki atmosferyczne, ale nie ma sztywnych ram służby. Jeżdżą wtedy, gdy są potrzebni, czasem nawet jako operacyjni, a więc bez rzucającego się w oczy stroju rowerowego.

Z ubraniami faktycznie niełatwo: nie ma pieniędzy na nowe komplety, więc trudno wdrażać do tej służby nowych – bo przecież nie będą jeździć we własnych ciuchach. Kompletny ubiór rowerowy może kosztować nawet 1,5 tys. zł, dobry rower też nie jest tani. W Lublinie od dwóch lat miasto funduje i jedno, i drugie, w Krakowie dogadano się ze strażą miejską: kupiła policjantom pięć kompletów ubrań, za co dostała rowery przekazane KP II w 2008 r. w ramach międzynarodowego programu pomocy szkoleniowej (International Criminal Investigative Training Assistance Program).

za: Miesięcznik Policja 997
Numer 65 / 08.2010

wtorek, 24 sierpnia 2010

Poznańska Masa Krytyczna, 27 sierpnia 2010, godz. 18.00, Stary Rynek

Zapraszamy po raz kolejny!

Tym razem Masa poświęcona będzie istniejącym już drogom rowerowym w centrum miasta.
Do ustanowienia strefy "tempo 30" jeszcze daleko, a tymczasem stan dróg rowerowych, a często po prostu ich brak w śródmieściu Poznania powoduje, że strach tam jeździć rowerem.
Wyremontowano co prawda ulicę Św. Wojciecha, a wraz z nią drogę rowerową (zgodnie z budżetem ZDM na 2010 rok). Nadal jednak nieznana jest przyszłość drogi-niedrogi rowerowej wzdłuż Pl. Wolności, której czerwień przyciąga póki co samochody firm kurierskich. Z Mostowej trzeba skręcić we Wszystkich Świętych, podczas gdy szerokość pozwala na przedłużenie drogi rowerowej do Grobli czy Wielkiej. Wraz z nastaniem roku akademickiego rozpoczną się znowu nerwowe przepychanki na Fredry. Garbary zastawione na co dzień samochodami, w niedzielne poranki okazuje się szeroką arterią, gdzie dawno już można było stworzyć kontrapas. Taczaka służy po prostu jako parking w centrum, gdzie pieszy nie może swobodnie przejść. Północna podobnie czeka na swoja szansę. Na Paderewskiego droga rowerowa służy w weekendowe wieczory jako parking dla taksówkarzy.
Tam właśnie zakończymy w tym miesiącu przejazd.

Stary Rynek – Wodna – Ślusarska – Pl. Kolegiacki – Za Bramką („pod prąd”) - Wszystkich Świętych – Mostowa – Wielka – Garbary – Małe Garbary - Św. Wojciecha – Ks. Józefa – Północna – Garbary – Dominikańska – Szewska - Stawna – Wroniecka – Masztalarska – 23 Lutego – Al. Marcinkowskiego – pl. Wolności – 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny - Roosevelta – rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Roosevelta – Pułaskiego – Nowowiejskiego - Noskowskiego – Libelta – Kościuszki – Św. Marcin – Ratajczaka – Taczaka („pod prąd”) - Kościuszki – Krakowska - Strzelecka – Pl. Wiosny Ludów – Podgórna – Al. Marcinkowskiego- Paderewskiego (droga rowerowa)


Pokaż Masa Krytyczna sierpień 2010 na większej mapie

Relacja z sierpniowej Masy:
mmpoznan

piątek, 20 sierpnia 2010

Oświadczenie w sprawie ghost bike'a na Moście Dworcowym

9 kwietnia 2010 na Moście Dworcowym stanął biały rower. Tydzień wcześniej zginęła tam w tragicznym wypadku drogowym młoda rowerzystka potrącona przez pędzący samochód.

Zdajemy sobie sprawę, iż są osoby, które mogą odczuwać pewne niedogodności wynikające
z ustawionego pomnika i rozumiemy, że mają prawo zgłosić skargę do zarządcy dróg. Most Dworcowy jest ruchliwą arterią pieszą i ma być bezpieczny dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek.
ZDM poinformował nas o skargach i w związku z ich zgłoszeniem poprosił o usunięcie roweru. W rozmowie w siedzibie ZDM spotkaliśmy się ze zrozumieniem i poparciem dla idei ghost bike'a. W naszej odpowiedzi na prośbę ZDM piszemy:

"Stawianie tzw. ghost bike'ów czyli rowerów-pomników upamiętniających zmarłych w wypadkach drogowych rowerzystów/rowerzystek jest zwyczajem spotykanym na całym świecie. Ghost bike w zamyśle ma skłaniać do refleksji i przypominać o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze.
Ta idea przyświeca także i naszej instalacji. Podobnie jak rodziny i bliscy ofiar wypadków drogowych stawiają krzyże ku ich pamięci, tak i nasz ghost bike ma stanowić rodzaj pomnika spontanicznego, będącego znakiem naszej pamięci o zmarłej rowerzystce."

W związku z materiałami prasowymi, które ukazały się w mediach w ostatnim czasie, prosimy o zachowanie umiaru i dystansu. Sztuczne "pompowanie" tego tematu i podnoszenie emocji mające na celu zaostrzenie konfliktu między nami a ZDM w tej sprawie szkodzi wszystkim. Nie chcemy, aby ghost bike stał się "poznańskim krzyżem niezgody".
Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż rower nie został usunięty przez ZDM; stoi na moście. Zatem prosimy o cierpliwość. Jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę w ZDM. O jej wynikach poinformujemy w przyszłym tygodniu.

środa, 18 sierpnia 2010

Nocna Masa Krytyczna, 21.08.2010, 21.00, Stara Rzeźnia

Zgodnie z życzeniem rozwoju Masy drogiego kolegi komentatora zapraszamy na kolejną NMK. Termin jak wyżej, wymagania - jak poprzednio ;).
Tym razem pogoda zanosi się na miłe i mniej parne 20 stopni, wiatr słaby, z kierunku południowego, ciśnienie wysokie.
Do zobaczenia!

czwartek, 12 sierpnia 2010

PAP: "NSA: organizator zgromadzenia powinien zawczasu zgłosić je władzom"

Organizator zgromadzenia powinien zgłosić je zawczasu, by zdążyć z ewentualnym odwołaniem od decyzji o jego zakazie przed terminem zgromadzenia - uznał NSA, oddalając skargę Poznańskiej Masy Krytycznej na nierozstrzygnięcie takiego odwołania przed terminem imprezy. "Jeśli organizator zauważy, że zgromadzenie może być zakazane, musi je zgłosić w takim terminie, by zdążyć z odwołaniem przed datą zgromadzenia" - mówiła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Anna Lech w uzasadnieniu ostatecznego wyroku. NSA uznał, że w sprawie Poznańskiej Masy Krytycznej żaden z organów nie uchybił ustawowym terminom, a organizator powiadomił miasto o zamiarze zgromadzenia na trzy dni przed jego terminem (w ostatnim możliwym dniu).
(...)

Organizatorzy wnieśli do NSA kasację, w której zarzucono WSA dokonanie błędnych ustaleń. Wskazano też na brak w ustawie gwarancji dla organizatora zgromadzenia uzyskania odwołania od zakazu przed datą planowanego zgromadzenia, bo organy państwa nie są zobligowane do zakończenia procedury przed datą zgromadzenia. Kasacja wnosiła o zwrot sprawy do WSA lub o wystąpienie przez NSA do TK.

NSA ocenił, że WSA należycie ocenił całą sprawę. Przypomniano, że organizator ma na zgłoszenie zgromadzenia czas od 30 do 3 dni przed jego planowaną datą. W tym przypadku organizator zgłosił to w ostatnim możliwym dniu.

Zarazem NSA przyznał, że brak zapisu o zakończeniu całej procedury przed datą zgromadzenia "może budzić wątpliwości, czy nie można tego wykorzystać przeciw danemu zgromadzeniu". "Można dyskutować, czy terminy są za długie, czy za krótkie dla organizatora, czy też dla organu, ale to już kwestia dla ustawodawcy" - podkreśliła sędzia Lech.

Źródło: PAP

Dziękujemy po raz kolejny p. Arturowi Pietryce z HFHR oraz mecenasowi Konradowi Nowakowi z kancelarii Chajec, Don-Siemion, Żyto Kancelaria Prawna za pomoc i zaangażowanie.
Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu uzasadnienia NSA zostanie złożona skarga do Trybunału Konstytucyjnego.
Przypominamy także, że głęboko w zamrażarce utknął projekt zmiany w prawie o zgromadzeniach, który umożliwiałby sprawniejszą realizację praw przysługujących nam konstytucyjnie w zakresie wolności zgromadzeń. Od momentu zgłoszenia projektu do konsultacji społecznych, tj. od 18 grudnia 2009, minęło już 9 miesięcy, a projekt zatrzymał się na etapie tabeli rozbieżności.

niedziela, 8 sierpnia 2010

Giełda inicjatyw, Pasaż Kultury, Stary Rynek, 16-18

W imieniu swoim oraz Fundacji Tranzyt zapraszamy na Giełdę Inicjatyw do Pasażu Kultury na Starym Rynku, niedziela, godz. 16-18.

piątek, 6 sierpnia 2010

Nocna Masa Krytyczna, 7.8.2010, 22.00, Stara Rzeźnia

Dla niewylatanych po ostatniej masie zapraszamy na NMK w najbliższą sobotę. Zbiórka - Stara Rzeźnia, godz.22.00.
temperatury raczej niskie, ok. 17 stopni, wiatr z północy, słaby, ciśnienie średnio wysokie, wilgotność wysoka, zachmurzenie duże, możliwe niewielkie opady deszczu.
wskazane zatem zabranie kurtki przeciwdeszczowej i galotów ;) lampary konieczne:)
Płyny i zakąski we własnym zakresie :)p

czwartek, 5 sierpnia 2010

PMK 30 lipca 2010 - zdjęcia :)

Docierają do nas niepokojące informacje, że rowerzyści i rowerzystki w Poznaniu zmęczyli się przy naszej wspaniałej trasie lipcowej na Piątkowo. Smuci to, bo znaczy, że mimo wakacji duch i kondycja w narodzie nie mają się najlepiej... ;)
Na zdjęciach na szczęście tego nie widać, więc można robić jeszcze dobrą minę i mieć nadzieję, że dotrwacie do Masy sierpniowej ;)

Na zachętę - zdjęcia autorstwa Jotte :)
dziękujemy za udostępnienie!

Skradziono rower! Pomóżcie!


skradziono rower - Cube Town, czarny matowy, z bagażnikiem przednim typu low-rider. kolega miał go 2 miesiące, a kredyt został...

Jeśli go wypatrzycie - dajcie znać!

Dwa wypadki rowerzystów

W czwartek przed godz. 8.00 w Poznaniu doszło do potrąceń dwóch rowerzystów. Pierwszy z wypadków zdarzył się na ul. Urbanowskiej, a drugi na ul. Głogowskiej, na wysokości giełdy odzieżowej.

źródło: epoznan.pl

wtorek, 27 lipca 2010

Poznańska Masa Krytyczna, 30 lipca 2010, godz. 18.00

Zapraszamy po raz kolejny!

Trasa:
Stary Rynek – Wodna – Grobla – Mostowa – Wielka – Garbary – Armii Poznań – Al. Niepodległości – Cicha – Pułaskiego – Poznańska- Jeżycka – Kościelna – Nad Wierzbakiem – Wojska Polskiego – Wołyńska – Szydłowska – Piątkowska – Al. Solidarności – Połabska – Lechicka – Murawa – Rondo Solidarności (3 okrążenia) – Serbska – Naramowicka – Łużycka – Stroińskiego – Umultowska – Opieńskiego – Szeligowskiego – Stróżyńskiego – Jaroczyńskiego – Wojciechowskiego – Kurpińskiego – Ks. Mieszka I – Al. Solidarności – Murawa – Słowiańska – Ks. Mieszka I – Przepadek – al. Niepodległości – Libelta – Pl. Ratajskiego – 23 Lutego – al. Marcinkowskiego- Pl. Wolności.


Pokaż Masa Krytyczna lipiec 2010 na większej mapie

wtorek, 22 czerwca 2010

To Rataje, to Rataje, tu czerwone słońce wstaje...

Zapraszamy na kolejną Poznańska Masę Krytyczną!

Tym razem zapraszamy na rataje, odcięte od centrum miasta zbyt małą liczbą mostów,  a zbyt dużą liczbą samochodów. Przejedziemy ulicami, gdzie drogi rowerowe są - i te przyjazne dla nas, i te gorsze. Pokażemy ulice, gdzie w ogóle lepiej nie jeździć rowerem, przynajmniej w myśl projektantów ruchu...

Spotykamy się w piątek, 25 czerwca 2010, godz. 18.00, Stary Rynek. Odjazd - 18.30.

TRASA: Stary Rynek – Wodna – Garbary – Kazimierza Wielkiego – Mostowa – Kórnicka – Serafitek – Św. Rocha – Jana Pawła II – Rondo Rataje (2 okrążenia) – Jana Pawła II – Kaliska – Nowowołkowyska – Katowicka – Abp. Baraniaka – Chartowo – Piasnicka – Kurlandzka – Wiatraczna - Żegrze – Bobrzańska – Kurlandzka – Inflancka – Pawia – Orła – Krucza – Zamenhofa – Rondo Starołęka (3 okrążenia) – Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka – Piaśnicka – Chartowo – Abp. Baraniaka.

Zakończymy przy węźle rowerowym obok jez. Malta.

Do zobaczenia!

wtorek, 1 czerwca 2010

Memoriał Tomka Jakubowskiego - 5/6 czerwca 2010 r.-przypominamy!

Regulamin Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym III seria,

Memoriał Tomka Jakubowskiego - 5/6 czerwca 2010 r.

Chrzypsko Wielkie

szczegóły: Regulamin

kandydatura do Rady Nadzorczej WFOŚiGW

w związku ze zgłoszoną z ramienia Stowarzyszenia Poznańska Masa Krytyczna kandydaturą Kamili Sapikowskiej na przedstawiciela NGO w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu prosimy o poparcie :)

pisma z poparciem można składać na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań z dopiskiem Rada Nadzorcza WFOŚiGW do 4 czerwca 2010 włącznie, także za pośrednictwem poczty (liczy się data wysyłki).

Dziękujemy za Wasze wsparcie! 

Kamila Sapikowska jest z wykształcenia specjalistką ds. ochrony środowiska, audytorem systemu ISO 14001, posiada uprawnienia w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (ADR). Współpracowała z samorządami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, także w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji. Działa w organizacji pozarządowej, która zajmuje się ochroną środowiska, w tym promocją transportu rowerowego. Kamila Sapikowska reprezentuje stowarzyszenie będące stroną w postępowaniu środowiskowym w sprawie spalarni odpadów w Poznaniu. Zawodowo czynna obecnie w księgowości, gdzie zajmuje się m.in. inwestycjami z zakresu energetyki odnawialnej.


poniedziałek, 31 maja 2010

Kolejna rowerzystka ofiara wypadku drogowego...

W piątek rano w centrum Opalenicy potrącono rowerzystkę. 20-latka z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring.

za: epoznan

piątek, 28 maja 2010

Trzydziestka dobra także dla kierowców

- Ograniczenie prędkości do 30 km na godz. poprawia bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu samochodowego - przekonują gdańscy urzędnicy. Gdańsk wprowadza właśnie zmiany komunikacyjne, które planuje w centrum też Poznań.

więcej: gazeta wyborcza

Rowerzyści pod kontrolą

Poznańscy policjanci czekali na rowerzystów przy ścieżce rowerowej na moście Teatralnym. Cykliści mieli sprawdzany sprzęt, byli też wypytywani o to, czego rowerzyści życzyliby sobie w mieście najbardziej.

więcej: mmpoznan

Na pomoc Poznaniowi!

Jak pewnie wiecie, poszukiwani są wolontariusze i wolontariuszki  do umacniania wałów przeciwpowodziowych. Kulminacja fali powodziowej spodziewana jest jutro. Zachęcamy Was do pomocy przy zabezpieczaniu miasta. Jesteśmy w kontakcie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM. 

W związku z tym, że Masa zakończy się w pobliżu starego miasta, najbardziej zagrożonego podtopieniami, prosimy osoby chętne, aby pozostały po Masie i przyłączyły się do innych wolontariuszy.

Poznańska Masa Krytyczna - pod prąd!

Zapraszamy na kolejną Poznańską Masę Krytyczną!

Tym razem Masa wbrew regułom pojedzie pod prąd! Chcemy zwrócić uwagę organów decyzyjnych na kwestię organizacji ruchu drogowego, a konkretnie domagać się, aby wzdłuż ul. Armii Poznań, Północnej powstały wreszcie kontrapasy rowerowe. Szerokość tych ulic pozwala na bezpieczne wydzielenie kontrapasów, które znacznie ułatwiły by poruszanie się w okolicy Cytadeli, ułatwiając dojazd do parku na Cytadeli, uczelni wyższej czy dworca Poznań-Garbary. Wzdłuż ul. Armii Poznań istnieje droga rowerowa, jednak na odcinku od Szelągowskiej do Niepodległości jest ona wąska, w złym stanie:wyboista, dziurawa, często oprószona potłuczonym szkłem, niedoświetlona, co sprzyja napadom na rowerzystów. Powstanie kontrapasów po południowej stronie ul. Armii Poznań oraz Północnej  poprawiło by możliwość bezpiecznego poruszania się na rowerze i uzupełniło by skutecznie sieć dróg rowerowych miasta.   Przypominamy także o ulicy Ratajczaka, która jest jedna z ulic wyprowadzających ruch z centrum miasta, brakuje natomiast dobrej i bezpiecznej drogi dla rowerzystów i rowerzystek prowadzącej do centrum z uczelni znajdujących się w tej okolicy, jak i centrum handlowego.

Przed Masą będzie można podpisać petycję do władz miasta i ZDM domagającą się powstania opisanych wyżej kontrapasów.

Zapraszamy zatem! 

Ostatni piątek miesiąca, 28 maja 2010, godz. 18.00, Stary Rynek. Odjazd - 18.30.

Trasa: Stary Rynek – Szkolna – Podgórna – Al. Marcinkowskiego – Pl. Wolności – 3 Maja – Pl. Ratajskiego – Libelta – Poznańska – Jeżycka – Kościelna – Nad Wierzbakiem – Grudzieniec – Klin – Al. Wielkopolska – Nowowiejskiego – Niepodległości – Armii Poznań („pod prąd”) - Garbary – Północna („pod prąd”) - Niepodległości – Armii Poznań – Pułaskiego – Nowowiejskiego – Noskowskiego – Libelta – Niepodległości – Św. Marcin – Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Św. Marcin – Kosciuszki – Powstańców Wlkp. - Ratajczaka („pod prąd”) - Pl. Wolności (za placem „pod prąd”) - Al. Marcinkowskiego – Pl. Wolności.

W związku z wysokim stanem wód na Warcie większość służb mundurowych została skierowana do zabezpieczania  miasta przed powodzią. W imieniu organizatorów prosimy zatem uczestników i uczestniczki PMK o zachowanie ostrożności, szczególnie na odcinkach jazdy "pod prąd", aby również nasz przejazd odbył się bezpiecznie. 

Przypominamy, że nadal można podpisywać się pod naszą petycją poparcia dla poselskiego projektu zmian w PoRD, wprowadzającego wiele korzystnych dla rowerzystów zmian w prawie.Petycję można podpisać na stronie: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=5039 . Prosimy pamiętać o zatwierdzeniu podpisu.

niedziela, 23 maja 2010

Po nocnej masie...

Dziękujemy wszystkim za udział w Nocnej Masie! Szybko (w ucieczce przed komarami i meszkami) i w soczystej parą wodną atmosferze grupa przejechała głównymi ulicami Poznania. Tempo ponad 20km/h zachowane :) Gratulujemy dziewczynom na "góralach", że dały radę!

Nocna Masa Krytyczna w wersji mini

Kolejna NMK nastąpi wkrótce!

piątek, 21 maja 2010

Nietrzeźwy rowerzysta karany surowiej niż pijany kierowca. Sejm od roku nie może zmienić złego prawa

Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w Sejmie w sprawie przepisów pozwalających na wymierzenie kary zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za kierowanie rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. To sankcja surowsza niż dla nietrzeżwych kierowców samochodów. Rok temu Trybunał Konstytucyjny zalecił Sejmowi zmianę przepisów w tym zakresie, ale posłowie tego dotąd nie zrobili.

Pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuck w piśmie do Wojciecha Szaramy, przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu przypomina, że postanowieniem z 5 maja 2009 r. (sygn. akt S 2/09) Trybunał orzekł, iż należy przedstawić Sejmowi uwagi dotyczące niezbędności nowelizacji art. 42 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny. Trybunał w uzasadnieniu stwierdził, ten przepis nakazuje stosowanie obligatoryjnego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (wszelkich albo określonego rodzaju) wobec wszystkich uczestników ruchu, którzy dopuścili się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Taka treść normy oznacza więc, że zakres podmiotowy obligatoryjnego środka karnego obejmuje również sprawców występku z art. 178a § 2 k.k. Wobec sprawców tego występku sądy orzekają w praktyce ponadto zakaz jazdy pojazdem niemechanicznym z art. 42 § 1 k.k. W efekcie w gorszej sytuacji prawnej są sprawcy występku z art. 178a § 2 k.k. - czynu o mniejszej szkodliwości społecznej porównaniu do sprawcy występku z 2 art. 178a § 1 k.k. - czynu o większej szkodliwości społecznej. W związku z tym Trybunał zasygnalizował Sejmowi potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego, w którym nietrzeźwi kierowcy pojazdów niemechanicznych poddawani są obligatoryjnie surowszym środkom karnym niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów mechanicznych.
W związku z tym zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich pyta Sejm, czy zostały podjęte stosowne działania mające na celu odpowiednią zmianę przepisów w kierunku zaproponowanym przez Trybunał Konstytucyjny.

za:LEX

wtorek, 18 maja 2010

Nocna masa krytyczna - podejście nr 2 - 22.05.2010

Uwaga! Nowy termin Nocnej Masy Krytycznej!

22 maja 2010, godz. 21.00, Stara Rzeźnia

Jednocześnie gratulujemy uczestnikom poprzedniej próby przybycia w strugach deszczu na start!

Brawo dla siedmiorga wspaniałych (w tym 2 organizatorów ;))!

Zapraszamy!


Memoriał Tomka Jakubowskiego - 5/6 czerwca 2010 r., Chrzypsko Wielkie

Regulamin Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym III seria,

Memoriał Tomka Jakubowskiego - 5/6 czerwca 2010 r.

Chrzypsko Wielkie

szczegóły: Regulamin


Kolejny wypadek z udziałem rowerzysty...

Na Trasie Katowickiej Honda Civic potrąciła rowerzystę. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło około godz. 15.40 na Trasie Katowickiej (ul. Bolesława Krzywoustego) przed wiaduktem nad ul. Żegrze. Przyczyny zdarzenia ustali dochodzenie.

za: epoznan

środa, 12 maja 2010

Poznań: Potrącona rowerzystka została odwieziona do szpitala

We wtorek o godzinie 16.30 na skrzyżowaniu ulicy Brzechwy z ul. Makuszyńskiego doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta przekraczała jezdnię, poruszając się drogą rowerową. Wtedy wjechał w nią, jadący ulicą Makuszyńskiego, samochód marki fiat seicento.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Ranna kobieta została zabrana do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakie odniosła obrażenia.

za: głos wielkopolski

Komentarz: Znam tę drogę. Wzdłuż ruchliwej ul. Brzechwy po obu stronach ciągnie się droga rowerowa ze starych płyt chodnikowych, popękana i chwiejna. Oznakowanie poziome jest na niej zatarte. Droga przecinana jest przez liczne ulice poprzeczne oraz jeszcze liczniejsze wyjazdy z posesji szeregowców, a na drodze stoją często słupy latarni, utrudniając poruszanie się. 

Wypadek jest przykładem na istniejącą kolizję prawną między Konwencją Wiedeńską a Prawem o ruchu drogowym.  Kobieta poruszała się po drodze dla rowerów i na przejeździe zgodnie z KW powinna mieć pierwszeństwo przejazdu. Jednak kierowca samochodu postąpił zgodnie z PoRD i wymusił na rowerzystce pierwszeństwo, zagrażając jej zdrowiu i życiu. 

Poselski projekt nowelizacji ustawy PoRD (druk nr 2771) znajduje się w pracach sejmowej Komisji Infrastruktury.  Na ostatnim 66. posiedzeniu Sejmu zostały przyjęte inne zmiany w PoRD, dot. ograniczonej możliwości używania opon z umieszczonymi w nich trwale elementami przeciwślizgowymi (druk 2749).  Z tego wynika, że brak dalszych prac nad projektem poselskim nie jest kwestią trudnego czasu po 10 kwietnia 2010, lecz celowym działaniem zmierzającym do odłożenia na "wieczne nigdy" istotnych społecznie zapisów prawnych. Zapisów, które wreszcie podporządkowały by przepisy prawa polskiego Konwencji Wiedeńskiej, wprowadzały by zaspokajające potrzeby rowerzystów rozwiązania w postaci śluz rowerowych czy pasa dla rowerów,  jak i uznały by stan faktyczny (stosowanie przyczepek rowerowych, wyprzedzanie pojazdów wolno jadących z prawej strony czy jazdę po chodniku w trakcie ulewy) .

Przypominamy, że można nadal podpisywać naszą petycję wspierającą właśnie korzystny dla nas projekt poselski.

http://www.petycje.pl/petycja/5039/petycja_w_sprawie_poparcia_poselskiego_projektu_ustawy_zmieniajscej_pord_.html


wtorek, 11 maja 2010

Nocna Masa Krytyczna - 14 maja 2010

21.00, parking przed Starą Rzeźnią. 

zasadnicze tempo jazdy: średnia 20km/h. możliwe, że zrobimy 2-3 grupy o różnych prędkościach. Zgłaszajcie się na maila:pmkrytyczna@gmail.com.

Rowem przez Miasto! - 12 maja 2010, środa, 16.00, Plac Mickiewicza

Parlament Samorządu Studentów UAM  zaprasza!

Start: Plac Mickiewicza o godzina 16:00

Meta: Kampus Morasko około 17:00

Jest to coroczna akcja z cyklu "Rowerem przez miasto" pod hasłem "Studenckiego Dnia Bez Samochodu" (edycja IV),  która poprzedza dzień 15 maja będącym „Dniem bez samochodu”. Akcja nierozłącznie powiązana od lat z „Wielkim Grillowaniem UAM”. Impreza jest otwarta dla wszystkich! przejazd ma dać przykład mieszkańcom miasta Poznania i zachęcić ich do korzystania z alternatywnego, ekologicznego a przede wszystkim zdrowego środka transportu – roweru!

Trasa przebiegać będzie głównie wzdłuż ścieżek rowerowych, a metą przejazdu jest Kampus Morasko, gdzie tego dnia rozpocznie się tam wspomniane wyżej Wielkie Grillowanie UAM. Przejazd jest oczywiście zgłoszony i zaaprobowany przez władze miasta i będzie dla Waszego bezpieczeństwa zabezpieczony jak każda większa impreza przez policję.

Dokładna trasa przejazdu na stronie internetowej http://www.rowerem-na-grilla.xx.pl/

Dla tych, którzy nie dysponują własną maszyną przygotujemy nieodpłatne wypożyczenie rowerów z wypożyczalni ZTM, które będą dostępne pół godziny przed startem na Placu Mickiewicza - ograniczona ilość ok. 60 sztuk.

sobota, 8 maja 2010

Miło się gada, ale co dalej? Bezpieczeństwo rowerzystów w mediach

Znów rowerzyści zyskali zainteresowanie mediów. Szkoda, że w takich okolicznościach.
http://ww6.tvp.pl/780,20100506970811.strona

Co dalej? Trwa "sprzątanie" po wypadku. Zmieniona została sygnalizacja na feralnym przejściu/przejeździe. W momencie wypadku zapalały się oba sygnalizatory (osobno dla przejścia przez jezdnię i osobno przez tory). Wczoraj widziano ekipę serwisującą sygnalizację przy skrzynkach sterowniczych. Istotnie, wieczorem o 21 światła wzbudzane były wspólnie. W czwartek ok. 17 byłam robić zdjęcia miejsca zdarzenia. Aby przejść na drugą stronę Pułaskiego, zapalałam światła dwa razy.
O czym to świadczy? Że zdawano sobie sprawę z tego, że zbyt wąski chodnik nie zapewnia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom chcącym legalnie pokonać ten odcinek. Zgodnie z powiedzeniem "Polak mądry po szkodzie" szybciutko "wyprostowano" sprawę. To życia dziewczynie nie wróci, choć może zapobiegnie kolejnym nieszczęściom.

Moje zdumienie i oburzenie wywołał inny fakt. W środę ok. 23 byliśmy na miejscu wypadku. Co zastaliśmy? Rdzawe plamy krwi na chodniku nie posypane piaskiem. Plama na jezdni owszem posypana, ale obok leżąca bluza dziewczyny. 5 godzin po wypadku należało już zadbać o porządek ze względów sanitarnych. Zakrwawiona bluza jest dobrą pożywką do rozwoju drobnoustrojów, może zawierać wirusy - choćby opryszczki, należy więc zapobiegać możliwości kontaktu z krwią, zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta - dzikie i udomowione. Należy uczynić to także przez wzgląd na szacunek dla ofiar i ich bliskich. Bluza poderwana pędem pojazdu mogła również wkręcić się w podwozie samochodu. Strach pomyśleć, do czego mogło by to doprowadzić...
Uznałam, że skoro policja nie zabezpieczyła bluzy, nie stanowi ona dowodu w śledztwie. Oderwałam ją od jezdni i położyłam obok kosza na śmieci. Jakież było moje zdumienie, kiedy w czwartek ok. 17 zobaczyłam bluzę leżącą tym razem na skraju rabat na pasie rozdzielającym jezdnie Przepadku. Jak to możliwe, że nie została sprzątnięta przez odpowiedzialne za to służby?! Odpady powstałe w wyniku wypadków należą - zgodnie z katalogiem odpadów - do grupy 16, a konkretnie do podgrupy 16 81 - odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych. Mogą one należeć do niebezpiecznych, jeśli zawierają organizmy chorobotwórcze. Ich obecność w naszej krwi nie jest ewenementem, więc należało bluzę traktować jak odpad niebezpieczny.
Poinformowaliśmy o tym aspiranta Paszkiewicza w trakcie naszej wizyty w telewizji WTK. Liczyliśmy, że wykona jeden telefon, aby godności ludzkiej i bezpieczeństwu stało się zadość. Nic z tego. Wracając do domu zabraliśmy bluzę - zamokniętą, brudną od ziemi - w reklamówkę i zawieźliśmy do Wydziału Drogowego na Mansfelda. Tam dowiedzieliśmy się, że za sprzątanie po wypadkach odpowiedzialny jest "Pogotowie Czystości", będące działem Zakładu Zagospodarowania Odpadów odpowiedzialnym za usuwanie skutków zdarzeń drogowych. Zostawiliśmy bluzę policji jako dowód rażącego zaniedbania. Miejmy nadzieję, że sprawa nie zostanie zatuszowana. Złożymy również skargę do Prezydenta na działanie ZZO.

piątek, 7 maja 2010

Petycja w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy zmieniającej PoRD

Zachęcamy do poparcia projektu korzystnego dla rowerzystów i rowerzystek!

http://www.petycje.pl/petycja/5039/petycja_w_sprawie_poparcia_poselskiego_projektu_ustawy_zmieniajscej_pord_.html

Osoby, które poparły już petycję, proszone są o weryfikację podpisu - dopiero wówczas będzie on ważny!

czwartek, 6 maja 2010

Debata o bezpieczeństwie rowerzystów cz.2 - Powiat poznański ziemski

Kiedy już, już okazało się, że otrząsnęliśmy się z szoku po tragicznej śmierci rowerzystki na Moście Dworcowym, kolejny wiosenny miesiąc przyniósł następną ofiarę śmiertelną. Tym razem 25-letnia kobieta poniosła śmierć wskutek potrącenia przez tramwaj. Wypadek miał miejsce 5 maja 2010 ok. godz. 18.00 na skrzyżowaniu ulic Przepadek i Pułaskiego w Poznaniu.
Wiosna zachęca do wyjazdów rowerowych za miasto, niedługo rozpoczną się wakacje. Warto więc pomyśleć, co władze powiatu, ale i poszczególnych gmin mogą zrobić,aby te wycieczki w poszukiwaniu słońca i radości nie stały się podróżami w jedną stronę.

Stowarzyszenie "Poznańska Masa Krytyczna" zaprasza na drugą odsłonę debaty na temat bezpieczeństwa rowerzystów i rowerzystek w ruchu drogowym. Tym razem skupimy uwagę na powiecie ziemskim.

O terminie i miejscu debaty poinformujemy w najbliższym czasie.

środa, 5 maja 2010

['] Tramwaj potrącił dwoje rowerzystów - 25-letnia kobieta zmarła

Do wypadku doszło przed godziną 18:00 na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Przepadek. Tramwaj linii numer 4 potracił dwie osoby na rowerach. Mężczyzna jest lekko ranny, natomiast rowerzystka w stanie ciężkim została odwieziona do szpitala. Na miejscu wypadku trwają utrudnienia.

Według wstępnych ustaleń dwoje rowerzystów wjechało prosto pod koła tramwaju. Mężczyzna został potrącony przez pojazd, jest lekko ranny. Natomiast kobieta znalazła się pomiędzy tramwajem linii 4 oraz pojazdem jadącym z przeciwnej strony. Stan rowerzystki określany jest jako bardzo ciężki.

Według relacji światków rowerzyści stali przed przejazdem tramwajowym. Zajęci byli rozmową. Nie zauważyli nadjeżdżającego pojazdu

Tramwaj jadący z przeciwnej strony wyposażony był w kamerę i czarna skrzynkę, co pozwoli ustalić dokładną przyczynę wypadku.

źródło: epoznan

wtorek, 4 maja 2010

['] W sobotę 1 maja ok. godz. 16:00 zginął tragicznie Jan Ferdyn

W sobotę 1 maja ok. godz. 16:00 zginął tragicznie Jan Ferdyn, pomysłodawca Pętli Beskidzkiej, współtwórca i przedstawiciel Zarządu cyklu Road Maraton, znany i szanowany uczestnik wielu amatorskich imprez szosowych.
http://www.pro-cycling.org/index.php?kategoria=wiadomosci&artykul=14706


http://www.supermaraton.org/odszedl-jan-ferdyn.html

http://telewizja.ox.pl/wideo,12680,smierc-na-wislance-.html

wtorek, 27 kwietnia 2010

Lepsza połowa Afryki - 28 kwietnia 2010, godz. 19.00

Stow. Poznańska Masa Krytyczna oraz Stow. Kobiet Konsola zapraszają na spotkanie "Lepsza połowa Afryki ".

Spotkanie o kobietach - mieszkankach Afryki, ich życiu codziennym, roli i pozycji społecznej, o tym, kto pracuje w polu i kto jest niewidzialny na pierwszy rzut oka.
Poza tym o tym, skąd się biorą śmieci na pustyni i skąd czerpać wodę do picia.

O doświadczeniach z podróży rowerem po Afryce opowie Anna Grebieniow, podróżniczka zawodowo zajmująca się ochroną przyrody.
Ania jest uczestniczką wyprawy śladami Kazimierza Nowaka, najbardziej znanego poznańskiego cyklisty.
http://afrykanowaka.pl/

Klubokawiarnia, ul. Ratajczaka 18
28 kwietnia 2010, godz. 19.00

Poznańska Masa Krytyczna - 29 kwietnia 2010, 18.00

Uwaga!
Poznańska Masa Krytyczna wyjątkowo
w czwartek, 29 kwietnia 2010!

29 kwietnia 2010 o godz. 13.00 w Klubokawiarni
przy ul. Ratajczaka 18 odbędzie się debata o bezpieczeństwie rowerzystów w ruchu drogowym.
Tego samego dnia przej/e/dziemy od teorii do praktyki:
wyjątkowo Poznańska Masa Krytyczna wyruszy w miasto w czwartek!
Spotykamy się jak zwykle na Starym Rynku o 18.00.
Trasa:
Stary Rynek - Wodna - Garbary – Długa – Strzałowa – Rybaki – Krakowska – Karmelicka – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – Wierzbięcice – Żupańskiego – Przemysłowa – Towarowa – Głogowska – Berwińskiego - Matejki – Grunwaldzka – Roosevelta – Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Roosevelta – Libelta – Noskowskiego – Chopina – Niepodległości – Libelta – Pl. Ratajskiego –‑3 Maja – Ratajczaka – Św. Marcin – Al. Marcinkowskiego – Podgórna – Pl. Wiosny Ludów – Półwiejska (przy Starym Marychu)


Pokaż Masa Krytyczna kwiecień 2010 na większej mapie

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Jak jeździć po Poznaniu na rowerze i nie zginąć? Trudna sprawa

W piątek, 18 kwietnia, ok. godz. 17 niedaleko skrzyżowania ulic Szamarzewskiego i Polnej został potrącony przez samochód rowerzysta jadący po chodniku. Kierujący samochodem skręcił niespodziewanie, chcąc wjechać na parking. Skręcając z ul. Szamarzewskiego przejechał przez chodnik nie zachowując należytej ostrożności i potrącił jadącego tam rowerzystę. Widoczność na chodniku była ograniczona przez stojący na chodniku samochód typu bus.
Rowerzysta wskutek uderzenia został zrzucony z roweru, spadł na maskę, a następnie z samochodu, doznając stłuczeń ciała. Znajdując się w stanie szoku nie zgłosił zdarzenia policji natychmiast; uczynił to dopiero ok. godz. 19.00. Udał się początkowo do komisariatu przy ul. Kochanowskiego, skąd został skierowany do Wydziału Ruchu Drogowego przy ul. Mansfelda. Tam po przedstawieniu zdarzenia został wyzwany od świrów i oszołomów z powodu tak późnego zgłoszenia, wskazano na jego winę, brak możliwości podjęcia działań po upływie 2 godz. od zdarzenia i wręcz odmówiono przyjęcia zgłoszenia. Dopiero wskutek determinacji rowerzysty i zainteresowania mediów policjanci udali się z rowerzystą na oględziny miejsca zdarzenia. Po powrocie dokonano także oględzin roweru. W wyniku uderzenia został pogięty widelec roweru (widoczne ślady lakieru samochodu), przednie koło, uszkodzone zostały hamulce. W trakcie oględzin sugerowano rowerzyście, że poruszał się niesprawnym rowerem, opierając się na stwierdzonej niesprawności hamulców.


Odmowa przyjęcia zgłoszenia przez policjanta to przykład na to, że majątek, zdrowie, a często i życie rowerzystów są sprawami bagatelizowanymi, a nierzadko traktowanymi jako psujące statystyki policyjne. W większości bowiem przypadków sprawy tego typu są umarzane z powodu braku postępu w śledztwie bądź niewykrycia sprawcy. W ten sposób policja wzmacnia pozycję złodziei rowerów czy bezkarność kierowców jeżdżących niebezpiecznie.
Zachowanie policjantów wskazuje na to, że dążono do obciążenia winą rowerzysty. To tzw. podwójna wiktymizacja, czyli sytuacja, kiedy słabszy uczestnik zdarzenia, a często po prostu ofiara, jest dodatkowo wpędzana/y w poczucie winy za spowodowanie zdarzenia (klasycznym już jest przykład zrzucania winy za gwałt na kobietę, bo "prowokowała").

Podane zagrania psychologiczne wpływają na wzrost lęku ludzi przed poruszaniem się rowerami po ulicach. Jest to na rękę władzom miasta. W ten sposób zyskują swoistą legitymizację społeczną dla postępu segregacji ruchu drogowego według środków transportu. Rowerzyści są wykluczani z ulic na chodniki bądź kiepskiej jakości drogi rowerowe. Odbywa się to w ramach dyskryminacji pozytywnej, mającej rzekomo na celu ochronę tzw. słabszych uczestników ruchu. Należy zaznaczyć, ze wraz z segregacją ruchu nie następuje transfer środków budżetowych na rozbudowę infrastruktury rowerowej (dróg, parkingów, oznakowania) ze środków przeznaczanych na transport drogowy ogółem. Dowodem na to jest struktura wydatków w budżecie miasta na 2010 rok oraz w WPI na lata 2010-2014.

Ktoś powie - chłopak jechał na rowerze po chodniku, więc wina leży po jego stronie. To zresztą sugerowali policjanci. Należy się jednak zastanowić, co zmusza ludzi do jazdy po chodnikach? Jak widać na opisanym przykładzie - poszukiwanie bezpieczeństwa, co okazało się złudne. Aż strach pomyśleć, jakie nieszczęście by się stało, gdyby chodnikiem poruszała się osoba z dzieckiem na rowerze...

Wniosek poszkodowanego był następujący: jeśli bym zginął na miejscu, policja stwierdziła by zgon sprawcy i umorzyła sprawę. Zastanawia mnie jedno: ile trzeba będzie jeszcze tragicznych śmierci takich jak ta z początku miesiąca, żeby właściwe organy zaczęły poważnie traktować kwestię bezpieczeństwa rowerzystów.

PS. W niedzielę jechaliśmy na rowerach w okolicy os. Chrobrego. Weseli chłopcy w swoim obtłuczonym samochodzie zajeżdżali nam wielokrotnie drogę i obdarowali mnie "odpowiednim" dla mojej płci epitetem. Po raz kolejny na drodze zetknęłam się z męskim prymatem. Władza rzekomo niezbywalnie przyznana z natury mężczyznom dodatkowo wzmacniana jest przez inne fantazmaty. Mężczyzna musi być konkurować, wyprzedzać, wygrywać. Kult kierowców wyścigowych oraz reklamy samochodów zachęcają do szybkiej, a przez to niebezpiecznej jazdy. Zapewniają często pierwsze miejsce w wyścigu im. zielonego światła, jak nazywam nieustające sprinty do skrzyżowań. Inna sprawą jest, że optymalne sterowanie sygnalizacją świetlną nie należy do mocnych stron ZDM-u.
Agresja drogowa czyli road rage (właściwie można by napisać o wściekłości...) stanowi poważny przyczynek do liczby zdarzeń drogowych, w tym wypadków śmiertelnych.
Wczoraj prowadzący autobus kierowca MPK uznał,że nie mam prawa poruszać się jezdnią ul. Szelągowską w stronę centrum. W ramach samowolnie wymierzonej mi "kary" i w celu wskazania "właściwego" mi miejsca na jezdni zepchnął mnie dwukrotnie do krawężnika. Zaznaczę, że w tym momencie moja prędkość wynosiła 40 km/h... Widać jechałam za wolno... A wiadomo, że kierowcom autobusów najwięcej wolno.

wtorek, 13 kwietnia 2010

Apel do radnych miasta Poznania oraz Prezydenta w sprawie wolnych środków po Rock in Rio

Szanowny Panie Prezydencie, szanowne Panie Radne, szanowni Panowie Radni,

na najbliższej sesji Rady Miasta będą Państwo rozpatrywać możliwość
przeznaczenia środków uprzednio zarezerwowanych w budżecie na festiwal Rock
in Rio. Z pewnością wiele jest celów godnych dofinansowania.
W imieniu rowerzystów i rowerzystek poznańskich, a także tych, którzy
są gośćmi naszego miasta, apeluję do Państwa, aby część wolnych
środków przeznaczyć na poprawę infrastruktury rowerowej celem poprawy
bezpieczeństwa drogowego i wizerunku Poznania.

Proponujemy, aby kwota ta wyniosła 6 mln zł, z czego:
- parkingi - 1 000 tys. zł:
300 tys. zł - na rozbudowę systemu parkingów rowerowych (100 stojaków x
300 zł), w miejsce wolno stojących pojedynczych stojaków można zastosować
podłużną rurę wzdłuż budynków, dzięki czemu rowery będą parkowane
wzdłuż murów (oszczędność miejsca),
200 tys. zł - na przygotowanie miejsc pod parkingi,
500 tys. zł - na rozpoczęcie prac projektowych nad wielopoziomowym
parkingiem rowerowym,

5 000 tys. zł:
- 100 tys. zł - na konserwację istniejących dróg rowerowych, uzupełnienie
systemu detekcji i sygnalizacji świetnej,

a także budowę nowych odcinków i kontrapasy:
- 1 000 tys. zł - na kontrapas w ciągu ulicy Ratajczaka (od skrzyżowania z
Ogrodową/Powstańców Wielkopolskich do Pl. Wolności - strona zachodnia) -
projekt i budowa,
- 200 tys. zł - doprowadzenie drogi rowerowej w ulicy Ratajczaka od Kościuszki
do Ogrodowej (przy Starym Browarze),
- 200 tys. zł - kontrapas w ul. Taczaka (strona północna),
- 500 tys. - kontrapas w ulicy Garbary na odcinku od ul. Strzeleckiej do
Wszystkich Świętych (strona zachodnia),
- 2 000 tys. zł - na reorganizację ruchu w ciągu ul Towarowej od
skrzyżowania z Niezłomnych do Roosevelta celem spowolnienia ruchu samochodowego oraz
rozdział kierunków ruchu na Moście Dworcowym. Proponujemy, aby przebudowane
zostało skrzyżowanie Towarowa-Roosevelta, aby ze środkowego pasa możliwy
był zarówno skręt w prawo w stronę Roosevelta (ulica o dwóch pasach
ruchu), jak i w ul. Głogowską. Konieczna jest zatem zmiana oznakowania, przebudowa
przejść dla pieszych z przystanku Most Dworcowy, zmiana sygnalizacji
(sygnalizator dla pasa środkowego dopuszczający skręt w prawo na zielonej
strzałce).

- 1 000 tys. zł - na projekt strefy uspokojonego ruchu w centrum miasta
(wyznaczonego ulicami Roosevelta - Pułaskiego - Przepadek - Północna - Garbary-
Kr. Jadwigi - Towarowa).

Obecnie na drogi rowerowe (wg informacji z ZDM, pismo z 29 stycznia 2010) w 2010 roku planuje się wydatki:
ok. 220 tys. zł -na bieżące utrzymanie (poziom z roku 2009),
1,5 mln zł - kontynuacja drogi rowerowej w ul. Starołeckiej, na Antoninku,
w ul. Bukowskiej, w l. Witosa, Juraszów, Strzeszyńska, Biskupińska
(przygotowanie).

W związku z tym, że 30 kwietnia jako proponowany termin debaty o
bezpieczeństwie w ruchu drogowym przypada bezpośrednio przed majowym
długim weekendem, przesuwamy debatę na 29 kwietnia 2010, godz. 13.00,
Klubokawiarnia, Ratajczaka 18.

Mamy nadzieję, że w trakcie naszego spotkania wypracujemy konkretne
rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów właśnie na
Moście Dworcowym, a także na innych odcinkach. Oczywiście będziemy także
dyskutować o kształcie przyszłorocznego budżetu.

Prosimy o potwierdzenie obecności w ciągu tygodnia celem
przygotowania sali.

środa, 7 kwietnia 2010

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze 2010

26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ostatni tydzień kwietnia 2007 roku I Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa na Drodze. W 2007 roku odbywał się on pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” .

Śmiertelny wypadek w Poznaniu, w którym zginęła młoda rowerzystka, świadczy o tym, że potrzebne jest przypomnienie, jak ważna jest ochrona życia na drogach i jak wiele zależy od człowieka.
Zapraszamy zatem na debatę na temat bezpieczeństwa rowerzystów i rowerzystek w ruchu drogowym. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli władz miasta, powiatu, województwa, Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, służb ochrony środowiska, promocji zdrowia i sportu, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby, którym bliski jest temat bezpiecznego poruszania się na rowerach - na ulicach, drogach, dróżkach, ścieżynkach i bezdrożach.

Chcemy rozmawiać o potrzebach i możliwościach. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie pierwszym z ciągu spotkań o rozwoju zrównoważonego transportu, a wypracowane wspólnie wnioski posłużą do ustalenia założeń w budżecie miasta Poznania, Powiatu czy Województwa.

29 kwietnia 2010, godz. 13.00.
Klubokawiarnia, Ratajczaka 18.

Dyskusja ta jest otwarta na wasze pomysły i potrzeby. Będzie czasem, gdy właśnie głos rowerzystów i rowerzystek będzie słyszalny!

czwartek, 1 kwietnia 2010

Zginęła rowerzystka...

na moście dworcowym, zabrana na masce przez kierowcę bmw.
Rower marki kellys, srebrny, bidon, buty pumy, wiek ok. 25 lat.
Kierowca trzeźwy, prędkość ok. 80-100 km/h (dwukrotnie większa niż dozwolona), prawdopodobnie zmieniał pas na prawy ze środkowego, którym jechała dziewczyna w stronę głogowskiej.

Zawieśmy na rowerach czarną wstążkę - na znak naszej pamięci o niej.
I ku przestrodze dla innych kierowców, którzy być może odejmą trochę gazu w mieście...

['] ['] [']

poniedziałek, 22 marca 2010

Petycja popierająca zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Parlamentarna Grupa Rowerowa pod przewodnictwem posłanki Ewy Wolak 16 grudnia 2009 wprowadziła pod obrady parlamentu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). Projekt opracowany przez Ogólnopolską Sieć "Miasta dla Rowerów" ma na celu dostosowanie prawa krajowego do Konwencji Wiedeńskiej. 11 lutego 2010 projekt został w I czytaniu skierowany do Komisji Infrastruktury.

Główne zmiany przewidziane w projekcie, mające ułatwić poruszanie się na rowerach:
- aktualizacja definicji pojęć ustawowych, m. in. roweru, drogi dla rowerów,
- wprowadzenie pojęć: pasa ruchu dla rowerów, śluzy rowerowej, wózka rowerowego (rikszy),
- pierwszeństwo na przejazdach rowerowych,
- możliwość jazdy środkiem pasa drogowego przy skręcie w lewo,
- możliwość wyprzedzania z prawej strony pojazdów wolniej jadących,
- możliwość poruszania się po chodniku przy złych warunkach pogodowych, np. gwałtownej ulewie
- możliwość poruszania się na rowerze wyposażonym w opony z kolcami,
- możliwość wykorzystania przyczepek do rowerów do przewozu dzieci.

Wprowadzane projektem zmiany spowodują poprawę bezpieczeństwa osób poruszających na rowerach i przyczynią się do upowszechnienia roweru jako środka transportu. Uzyskane w ten sposób zmniejszenie udziału pojazdów napędzanych paliwami ograniczy wydatki na budowę i utrzymanie dróg, a także emisje ze spalania. To wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego oraz warunki życia Polek i Polaków, jak również stan zdrowia społeczeństwa polskiego.

Poprzyjcie korzystne dla rowerzystów zmiany w prawie!
http://www.petycje.pl/petycja/5039/petycja_w_sprawie_poparcia_poselskiego_projektu_ustawy_zmieniajscej_pord_.html

sobota, 20 marca 2010

I POZNAŃSKI TYDZIEŃ ROWEROWY 22-28 marca 2010

I Poznański Tydzień Rowerowy, 22-28 marca 2010

Odpowiadając na twierdzenie naszego drogiego prezydenta Ryszarda Grobelnego, że w Poznaniu nie ma tradycji rowerowych, zapraszamy na I Poznański Tydzień Rowerowy! Oto nastanie zgodnie z hasłem: "zima wasza - wiosna nasza" przejmowanie przestrzeni miasta na rzecz wszystkich, którzy już wyjechali na ulice, wykręcając pedałami kilometry, jak i dla tych, którzy planują zrobić to już za chwilę!


KALENDARZ I PTR:

22 marca 2010, godz. 12.00-17.00,

Pl. Adama Mickiewicza

zbiórka krwi na rzecz ofiar wypadków drogowych
Pl. Adama Mickiewicza, autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Patronat nad akcją objął Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

26 marca 2010, godz. 18.00,

Stary Rynek przed Ratuszem

Poznańska Masa Krytyczna
Trasa:

Stary Rynek - Wodna - Garbary - Wszystkich Świętych - Mostowa - Wielka - Szewska - Dominikańska - Garbary - Wodna – Plac Kolegiacki - Kozia - Plac Kolegiacki - Wodna - Garbary - Długa - Strzałowa - Rybaki - Kwiatowa - Łąkowa - Strzelecka - Kopernika - Łąkowa - Krakowska - Rybaki - Kwiatowa - Łąkowa - Krakowska - Karmelicka - Królowej Jadwigi - Al. Niepodległości - Powstańców Wielkopolskich - Kościuszki - Niezłomnych - Al. Niepodległości - Św. Marcin - Kościuszki - Taczaka - Ratajczaka - Al. Niepodegłości - Św. Marcin - Wieniawskiego - Fredry - Al. Niepodległości - Św. Marcin - Rondo Kaponiera (3 okrążenia) - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Kraszewskiego - Sienkiewicza - Asnyka - Słowackiego - Prusa - Sienkiewicza - Kochanowskiego - Słowackiego - Reja - Sienkiewicza - Mickiewicza - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Sienkiewicza - Asnyka - Słowackiego - Prusa - Żurawia - Poznańska - Mylna - Jeżycka - Kościelna - Wąska - Poznańska - Barzyńskiego - Norwida – Nad Bogdanką - Jeżycka - Kościelna - Wąska - Poznańska - Kochanowskiego - Dąbrowskiego - Roosevelta - Słowackiego - Mickiewicza - Poznańska - Libelta - Noskowskiego - Nowowiejskiego - Al. Niepodległości - Chopina - Noskowskiego - Libelta - Al. Niepodległości - Solna - Kościuszki - Nowowiejskiego - Działyńskich - Libelta - Pl. Cyryla Ratajskiego - Młyńska - Nowowiejskiego - 23 Lutego - Marcinkowskiego - Pl. Wolności - 3 Maja - 27 Grudnia - Kantaka - Św. Marcin - Al. Niepodległości - Libelta - Kościuszki - Fredry - Gwarna - Św. Marcin - Kościuszki - Taczaka - Garncarska - Św. Marcin - Ratajczaka - Krakowska - PółwiejskaPokaż Masa Krytyczna marzec 2010 na większej mapie


26 marca 2010, godz. 21.00, WSNHiD, sala nr 004

Afryka Nowaka - relacja z podróży

O dotychczasowych etapach trwającej wciąż wyprawie śladami najbardziej znanego poznańskiego rowerzysty opowiedzą uczestnicy i uczestniczki - Anna Grebieniow, Dominik Szmajda, Piotr Strzeżysz, Kasper Piasecki i Marcin Lajborek.
Po spotkaniu można będzie kupić książkę "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd" Kazimierza Nowaka. Dotychczas rozeszło się już kilkanaście tys. egzemplarzy! Z każdego sprzedanego egzemplarza książki 15 zł zostanie przeznaczone na kontynuowanie wyprawy. Wesprzyj ich!
http://www.afrykanowaka.pl/


27 marca 2010, godz. 12.00

KluboKawiarnia, Ratajczaka 18

Warsztaty "Zrób to sam/a", czyli jak interweniować w sprawie infrastruktury rowerowej

W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja poświęcona drogom rowerowym w zarządzie Oddziału Wielkopolskiego GDDKiK. Można było poznać podstawy teoretyczne projektowania dróg rowerowych, a także zobaczyć i te dobre i te złe przykłady z praktyki. My - podbudowani długością i jakością naszych wielkopolskiej infrastruktury rowerowej - zapraszamy do następnego etapu. Na naszych warsztatach możesz dowiedzieć się: gdzie warto wyznaczyć drogę rowerową lub parking, z kim o tym rozmawiać, czego można oczekiwać i jak walczyć o rowerowy rozwój Poznania.

Weźcie ze sobą potrzebne Wam materiały - laptop, mapy, plany itp. Wstęp oczywiście bezpłatny!


28 marca 2010, Poznań i okolice

I Dzień Wolnego Rowerowania
Nie zabierzemy Was na wycieczkę wyznaczoną trasą. Dzień Wolnego Rowerowania to dzień, w którym rowerzystki i rowerzyści sami decydują, dokąd, o której, jakim rowerem i tempem, z kim i po co. To Wy decydujecie, jak spędzicie ten czas!

Wyciągajcie rowery - i w drogę! Niech szum gum i łańcucha Was prowadzi!


Przypominamy także, że trwa wirtualna Poznańska Masa Krytyczna, czyli Akcja "EWALUACJA"

Na stronie poznańskiego ZDM znajduje się ankieta ewaluacyjna, badająca satysfakcję klienta. To doskonała okazja, aby wyrazić nasze zdanie - pochwałę i/lub krytykę działań ZDM, a pośrednio - Prezydenta Miasta Poznania i realizowanej przez niego polityki transportowej.

http://www.zdm.poznan.pl/about.php?site=zarzadzanie&sub=4

Ankieta ma o tyle duże znaczenie, iż uwagi klientów i klientek ZDM - a więc nas wszystkich - są (a przynajmniej powinny być...) brane pod uwagę przy kolejnym audycie funkcjonowania systemu ISO 9001, którego posiadaniem szczyci się - mniej lub bardziej słusznie - ZDM.
Zachęcamy do wyrażenia własnego zdania! Piszcie o wszystkim: o źle poprowadzonej drodze na Waszym osiedlu, o krzywo ułożonej kostce i w ogóle kostce brukowej na drogach, braku parkingów rowerowych, kiepskim oznakowaniu, nie działających pętlach indukcyjnych i o wszystkich Waszych bolączkach... Pochwalmy także te rozwiązania, które warto kontynuować.
Niech ta akcja stanie się reakcją łańcuchową, aby wreszcie stać się kolejną - tym razem wirtualną, choć o znaczeniu realnym - Masą Krytyczną!

niedziela, 21 lutego 2010

Poznańska Masa Krytyczna, 26 lutego 2010, 18.00, Stary Rynek

"A wiosna przyszła pieszo..." - taki wierszyk pamiętam z lat dzieciństwa.
Do nas wiosna przyjechała na rowerze i z pierwszym cieplejszym powiewem zaprasza na kolejną Poznańską Masę Krytyczną!


Trasa:
Stary Rynek – Wodna – Mostowa – Wielka - Garbary – Małe Garbary – Wolnica – Solna – Marcinkowskiego – 23 Lutego – Pl. Ratajskiego – 3 Maja – Ratajczaka - Powstańców Wlkp. - Al. Niepodległości – Św. Marcin - Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Św. Marcin – Kościuszki – Taylora – Al. Niepodległości - Fredry – Kościuszki - Św. Marcin – Pl.Wiosny Ludów - Półwiejska (przy Starym Marychu).Pokaż Masa luty 2010 na większej mapie

Pogoda na Masę

piątek, 29 stycznia 2010

Zima trzyma, a my się trzymamy! :)

I znów zapraszamy! Mróz zelżał, zima zaśnieżyła, więc akurat 1o km trasy będzie w sam raz.

Stary Rynek – Wodna – Garbary – Wszystkich Świętych – Mostowa – Wielka – Garbary – Szelągowska – Winogrady – Pułaskiego – Nowowiejskiego – Al. Niepodległości – Libelta – Kościuszki – Św. Marcin - Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Św. Marcin – Kościuszki – Taczaka - Ratajczaka – Kościuszki - Krakowska - Półwiejska (przy Starym Marychu).Pokaż Masa styczeń 2010 na większej mapie

środa, 20 stycznia 2010

Jak dba o nas Prezydent z ZDM, czyli o standardach rowerowych w GW

Bubel w standardzie. Gdzie? Na ścieżce rowerowej

Urzędnicy opracowali standardy, dzięki którym drogi rowerowe mają być lepsze. - Tylko dlaczego nadal chcą je budować z kostki betonowej? Jazda po niej to jak praca młotem pneumatycznym - oburzają się rowerzyści

- To dobre opracowanie - mówi o poznańskich standardach Andrzej Billert z Zarządu Dróg Miejskich. ZDM umieścił projekt standardów na swojej stronie (www.zdm.poznan.pl) i poddał konsultacjom. Można go znaleźć w zakładce "Projekty drogowe". Tam też każdy może zgłosić swoje sugestie, ma na to czas do piątku 22 stycznia. Potem urzędnicy zapoznają się z nimi i opublikują raport o dalszym losie uwag z uzasadnieniem, czemu zostały przyjęte lub odrzucone.

Sekcja Rowerzystów Miejskich i stowarzyszenia: Poznańska Masa Krytyczna, My-Poznaniacy i Mobilny Poznań zapowiadają walkę o poprawienie standardów. Propozycje urzędników dopuszczają m.in. budowę dróg z kostki betonowej. Rowerzyści są przeciw. - Standardem ma być asfaltowa droga - zapewnia Billert. - Ale na Starym Mieście, ze względów estetycznych, chcemy dopuścić kostkę. Planujemy to również na drogach, które mają przebiegać nad instalacjami podziemnymi - dodaje. Przy remontach takich instalacji łatwiej rozebrać drogę z kostki i ułożyć ją z powrotem, niż rozłupywać asfalt i wylewać go na nowo.

Pisze do nas z przeprosinami Prezydent Ryszard Grobelny

W związku z utrudnieniami stwarzanymi na tle ustawy Prawo o zgromadzeniach przez Wydział Spraw Obywatelskich UMP w październiku 2009 wnieśliśmy do Prezydenta Miasta Poznania skargę na działanie WSO. W odpowiedzi na nie otrzymaliśmy pismo datowane na 21 grudnia 2009, w którym czytamy:

Ocena materiału zebranego w sprawie pozwala stwierdzić, że zarzuty skargi potwierdziły się. Postępowanie WSO polegające na przyjęciu do wiadomości jedynie części zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym pn. Poznańska Masa Krytyczna naruszało przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach i skargę należy uznać za zasadną.
Jednocześnie informuję, że kolejne postępowanie dotyczące zawiadomienia Stowarzyszenia "Poznańska Masa Krytyczna" o mającym odbyć się w dniu 30 października 2009 zgromadzeniu spowodowało również zmianę stanowiska WSO w zakresie interpretacji pojęcia "trasy przejścia" i "trasy przejazdu" w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. Dotychczasowe stanowisko mające źródło w pozyskanej opinii prawnej wskazywało, iż nie są to pojęcia tożsame.
Poglądu tego nie podzielił Wojewoda Wielkopolski w uzasadnieniu decyzji z dnia 5 listopada 2009, uznając, że wyznaczenie trasy przejazdu jest tożsame z wyznaczeniem trasy przejścia i wskazanie przez organizatora zgromadzenia trasy przejazdu spełnia warunki określone w ustawie. Wobec tego kolejne zgłoszenie Stowarzyszenia o planowanym zgromadzeniu publicznym, w którym wskazuje się trasę przejazdu, organ I instancji przyjął do wiadomości w całości.

Wobec powyższego mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia uzna Pani za satysfakcjonujące. Łącząc wyrazy szacunku, uprzejmie przepraszam za zaistniałą sytuację.

Z poważaniem,
Ryszard Grobelny


Dziękujemy Prezydentowi Miasta Poznania za wyrazy szacunku. Słusznie się nam należą, ponieważ opór ze strony UMP był duży, walka trwała długo i wreszcie po pół roku daliśmy po mackach Prezydenckiej ośmiornicy urzędniczej.
Z treści pisma Prezydenta wynika dla nas jasno: gdybyście nie narobili zamieszania na wyższym szczeblu, byłoby w mojej ocenie wszystko zgodnie z prawem. Lokalnym - chciało by się dodać, albowiem dyskryminacyjne działania WSO UMP wobec Poznańskiej Masy Krytycznej opierały się jedynie o opinię Biura Prawnego UMP właśnie i nie były poparte żadnym orzecznictwem sądowym.

Przypomnijmy, że przez pewien czas WSO UMP przyjmował do wiadomości jedynie część zawiadomienia o planowanej Poznańskiej Masie Krytycznej, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej. Zawiadomienie takie można bowiem albo przyjąć w całości albo wydać zakaz. Dopiero dyscyplinujące pismo Wojewody Wielkopolskiego przywołało do porządku Prezydenta i podległy mu WSO, co poskutkowało wydaniem decyzji o zakazie Masy. Pozwoliło to na skuteczne wniesienie odwołania do organu II instancji i uzyskanie decyzji uchylającej decyzję Prezydenta. Tym samym położony został kres dyskryminującym praktykom Prezydenta Miasta Poznania i Urzędu. O tym jednak w piśmie ani słowa.

Nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wskutek naszej prośby skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie problemów z dyskryminującą interpretacją zapisów ustawy o zgromadzeniach Rzecznik wystąpił z pytaniem o opinię do MSWiA. W odpowiedzi Ministerstwo wskazało na projekt nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, w którym pojęcie "trasa przejścia" zostało poszerzone o sformułowanie "albo przejazdu". Jest to bardzo duży krok w kierunku uwzględnienia potrzeb społecznych w przepisach prawnych.
Z projektem nowelizacji można zapoznać się na stronie MSWiA.
Projekt dotyczy także wprowadzenia regulacji prawnej w zakresie zgromadzeń spontanicznych oraz istotnie modyfikuje procedurę i terminy rozpatrzenia odwołania od zakazu przeprowadzenia zgromadzenia.

Stowarzyszenie PMK wysłało - jako jedyna do tej pory organizacja związana z ruchem rowerowym - uwagi do projektu. Uwagi nasze zostały uwzględnione w tabeli rozbieżności do projektu nowelizacji ustawy.
Pomimo tego, że minął już czas oficjalny konsultacji społecznych, zachęcamy do inne osoby i organizacje ze środowiska rowerowego do wysłania uwag i opinii do Departamentu Prawnego MSWiA.

Cieszymy się także, że w wyniku wspólnych interwencji wzbogaconej pismami dokumentującymi postępowanie w sprawie Poznańskiej Masy Krytycznej udało się przekonać MSWiA do urealnienia obowiązującej w niewiele zmienionym kształcie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Czekamy na szybki postęp w pracach nad nowelizacją.